หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/04/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การดูแลกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลำคลอง สน.สส. มท 0891.4/ว2234 28/08/2555 29/08/2555
การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) กจ. มท 0802.2/ว2218, ว97 27/08/2555 29/08/2555
ประชาสัมพันธ์การขจัดโรคขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว2235 28/08/2555 29/08/2555
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555 และพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สน.กศ. มท 0893.2/ว2156 17/08/2555 29/08/2555
การปฏิบัติหน้าที่ รปภ.สถ. และเวรติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ หรือข่าวสารสำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน 2555 สล. มท 0801.2/ว281 28/08/2555 28/08/2555
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2226, ว63 27/08/2555 28/08/2555
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
[บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 2-4]
[บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 5-7]
สน.กศ. มท 0893.3/ว2225 27/08/2555 27/08/2555
ข้อมูลจำนวนเรื่องที่ส่วนราชการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ กค. มท 0803/ว2222 27/08/2555 27/08/2555
แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ กค. มท 0803/ว2224 27/08/2555 27/08/2555
แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้ กรณีผู้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเกินสิทธิ เนื่องจากการมีสถานะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กค. มท 0803/ว2223 27/08/2555 27/08/2555
การประชุมวิชาการเรื่อง วิกฤตสาธารณภัย: ความท้าทายของพยาบาล ทีมสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/1497 24/08/2555 27/08/2555
การประกวดคำขวัญเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.2/ว92 22/08/2555 27/08/2555
การซักซ้อมแนาวทางการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
[ตัวอย่างฯ]
[คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลังฯ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว65 27/08/2555 27/08/2555
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถ. สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
[แบบฟอร์มการรายงานตามข้อ 5]
กจ. มท 0802.4/ว2210 24/08/2555 24/08/2555
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถ. สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน (ผอ.สำนัก/กอง หรือเทียบเท่า และ หน.สนง.ผต.))
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กจ. มท 0802.4/ว180 24/08/2555 24/08/2555
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถ. สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กจ. มท 0802.4/ว181 24/08/2555 24/08/2555
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถ. สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (สำหรับผู้ตรวจราชการ สถ.)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กจ. มท 0802.4/ว234 24/08/2555 24/08/2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2555 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
สน.คท. มท 0808.3/ว2208 24/08/2555 24/08/2555
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2207 24/08/2555 24/08/2555
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 22/08/2555 23/08/2555
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 11803 next last