หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/07/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว120 20/01/2558 20/01/2558
ขอแก้ไขข้อความตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ สน.สส. มท 0891.2/ว75 13/01/2558 20/01/2558
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2558 สล. มท 0801.1/ว1 20/01/2558 20/01/2558
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.4/ว68 12/01/2558 19/01/2558
ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2558 (เพิ่มเติม) สล. มท 0801.2/ว20 19/01/2558 19/01/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/140-215 06/01/2558 19/01/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/909-984 16/01/2558 19/01/2558
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 3)
[รายละเอียดท้ายประกาศ ก.จ.]     [รายละเอียดท้ายประกาศ ก.ท.]
[รายละเอียดท้ายประกาศ ก.อบต.]
สน.บถ. มท 0809.6/ว1 08/01/2558 19/01/2558
รายละเอียดโครงการ/รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) สน.พส. มท 0810.3/ว116 19/01/2558 19/01/2558
แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์
[แบบ ศปก.สถ.01]     [แบบ ศปก.สถ.02]
[แบบผู้ประสานงานด้านการข่าว]
สล. มท 0801.2/ว113 19/01/2558 19/01/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว114 19/01/2558 19/01/2558
การดำเนินการกรอกข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา (ครู) ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560 ตามแบบ สบศ.อต. สน.บถ. มท 0809.4ว97 16/01/2558 19/01/2558
สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สน.บถ. มท 0809.3/ว110 16/01/2558 16/01/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.3/ว46 09/01/2558 16/01/2558
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3 - 5 ปี และอ่านแต่เล็กเด็กฉลาดสมรรถนะดี (กิจกรรมที่ 1) ตามแผนงานหลัก : โครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต สน.กศ. มท 0893.4/ว98 16/01/2558 16/01/2558
ข้อหารือการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับสูงขึ้นตามคุณวุฒิของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ตำแหน่งครูผู้ช่วยและตำแหน่งครู สน.บถ. มท 0809.9/ว1 15/01/2558 16/01/2558
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 3 (เดือนกุมภาพันธ์ 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว80 14/01/2558 16/01/2558
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 7 สน.กศ. มท 0893.4/ว94 15/01/2558 16/01/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.4/ว83 14/01/2558 16/01/2558
การจัดการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ สน.สส. มท 0891.3/ว89 15/01/2558 15/01/2558
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 14991 next last