หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 31/01/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 34 สน.กศ. มท 0893.4/ว1007 07/04/2556 07/05/2556
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555 สน.บถ. - 07/05/2556 07/05/2556
แจ้งเลื่อนเวลาการประชุมวีดีทัศน์ทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว1154 07/05/2556 07/05/2556
การแต่งตั้งข้าราชการ กจ. มท 0802.3/ว1146 03/05/2556 03/05/2556
เชิญเข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว1931 03/05/2556 03/05/2556
โครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว28 03/05/2556 03/05/2556
กำหนดการจัดประชุมวีดีทัศน์ทางไกลชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาเมือง
[ร่างคู่มือฯ]
สน.สส. มท 0891.4/ว1144 03/05/2556 03/05/2556
โครงการรณรงค์เชิญชวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินคนละ 1 บาทขึ้นไป เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE สน.กศ. มท 0893.4/ว1142 03/05/2556 03/05/2556
สำรวจรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณฯ ประจำปี พ.ศ. 2556 กจ. มท 0802.2/ว19 03/05/2556 03/05/2556
การขออนุมัติงบประมาณสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กรณีหารือของเทศบาลเมืองลำพูน สน.สส. มท 0891.3/ว1137 02/05/2556 03/05/2556
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในส้งกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
กจ. มท 0802.4/ว1140 02/05/2556 03/05/2556
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 สน.คท. มท 0808.5/ว1127 01/05/2556 03/05/2556
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สน.สส. มท 0891.4/ว1109 30/04/2556 02/05/2556
โครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว27 02/05/2556 02/05/2556
คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว1135 02/05/2556 02/05/2556
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1124 01/05/2556 02/05/2556
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการทางหลวงชนบท สพบ. มท 0807.4/ว1077 25/04/2556 02/05/2556
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
สน.คท. มท 0808.2/ว1096 29/04/2556 02/05/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1130 01/05/2556 02/05/2556
โครงการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2556 สน.กศ. - 01/05/2556 01/05/2556
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 12879 next last