หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 04/03/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1361 06/06/2556 06/06/2556
รายงานความก้าวหน้าการเปิดรับโครงการพัฒนาเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว1364 06/06/2556 06/06/2556
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน กค. มท 0803/ว1362 06/06/2556 06/06/2556
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) รุ่นที่ 6
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว38 05/06/2556 06/06/2556
แบบสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการให้บริการระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ศส. มท 0806/ว1359 05/06/2556 05/06/2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1358 05/06/2556 05/06/2556
ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีฯ สล. มท 0801.1/ว151 04/06/2556 04/06/2556
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 103/7 กค. มท 0803/ว1357 04/06/2556 04/06/2556
ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี และครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย ฯ]
[สิ่งทีส่งมาด้วย 2ฯ]
สน.สส. มท 0891.3/ว1235 20/05/2556 04/06/2556
ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนและครูให้เข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน สน.กศ. มท 0893.2/ว1352 03/06/2556 04/06/2556
ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: MEXT) ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1356 04/06/2556 04/06/2556
แจ้งให้ อปท. ดำเนินการออกคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง สน.กศ. มท 0893.4/ว1354 04/06/2556 04/06/2556
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ หลักสูตร การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ Auckland University of Technology (AUT)
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
กจ. มท 0802.4/ว1353 03/06/2556 03/06/2556
ขอให้กำหนดมาตรฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1961 08/05/2556 03/06/2556
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใข้จ่ายเงินสะสมของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2150 27/05/2556 03/06/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1335 31/05/2556 03/06/2556
การดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง
[ระเบียบคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง]
[คำสั่งการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง]
[คู่มือคณะทำงานฯ]
สน.สส. มท 0891.4/ว2226 31/05/2556 03/06/2556
การติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว1343 31/05/2556 03/06/2556
การเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองถิ่น กจ. มท 0802.3/ว1337 31/05/2556 03/06/2556
ขอเชิญท้องถิ่นจังหวัดร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2556 สน.พร. มท 0890.4/ว1341 31/05/2556 31/05/2556
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 12998 next last