หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/10/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น (พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 3) กศ. มท 0893.2/ว896 06/05/2558 07/05/2558
ประกาศ ก.จ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.3/ว904 06/05/2558 06/05/2558
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557 สน.บถ. - 06/05/2558 06/05/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว882 30/04/2558 06/05/2558
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว881 30/04/2558 06/05/2558
ขอขยายระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการคัดเลือสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2558 สน.สส. มท 0891.3/ว902 06/05/2558 06/05/2558
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2558 ประจำเดือนมกราคม 2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว862 28/04/2558 06/05/2558
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ กค. มท 0803/ว897 06/05/2558 06/05/2558
การออกข้อกำหนดท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 สน.สส. มท 0891.3/ว895 06/05/2558 06/05/2558
โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 2 กศ. มท 0893.2/ว857 27/04/2558 01/05/2558
แจ้งผลการตัดสินการประกวดแผนการสอน เรื่อง (ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ) ด้วยสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ กศ. มท 0893.2/ว891 01/05/2558 01/05/2558
การปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.2/ว892 01/05/2558 01/05/2558
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (Child development center information system : ccis) กศ. มท 0893.4/ว888 01/05/2558 01/05/2558
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว889 01/05/2558 01/05/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เพิ่มเติมเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/6703-6771 29/04/2558 01/05/2558
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว880 30/04/2558 01/05/2558
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) สน.สส. มท 0891.3/ว886 30/04/2558 30/04/2558
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 6 (เดือนพฤษภาคม 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว878 30/04/2558 30/04/2558
ขอแก้ไขข้อความในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว877 30/04/2558 30/04/2558
การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว867 29/04/2558 30/04/2558
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 15397 next last