หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/09/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว4 09/01/2556 09/01/2556
สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา) สน.บถ. มท 0809.3/ว60 08/01/2556 09/01/2556
การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) สน.บถ. มท 0809.2/ว54 08/01/2556 08/01/2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 (
[ประกาศรายชื่อรุ่นที่ 10 - 32]
กค. มท 0803/ว52 08/01/2556 08/01/2556
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2553 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว49 08/01/2556 08/01/2556
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 (หลักสูตร 5 วัน) สน.บถ. มท 0809.6/ว43 07/01/2556 08/01/2556
แผนการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) สน.บถ. มท 0809.6/ว44 07/01/2556 08/01/2556
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 กค. มท 0803/ว48 08/01/2556 08/01/2556
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ กค. มท 0803/ว41 07/01/2556 08/01/2556
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว90 25/12/2555 08/01/2556
การเบิกจ่ายยากลูโคซามีนซัลเฟต กค. มท 0803/ว39 07/01/2556 07/01/2556
การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของบุคคลภายนอก ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ สน.คท. มท 0808.2/ว45 04/01/2556 07/01/2556
แนวทางการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
สน.มถ. มท 0892.2/ว37 07/01/2556 07/01/2556
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเชิงบูรณาการ (CEO) สพบ. มท 0807.4/ว3458 27/12/2555 07/01/2556
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค่าเงินดือนครู และค่าจ้างประจำ) ผ่านระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว20 04/01/2556 07/01/2556
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ที่กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี) รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ผ่านระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/66-71 04/01/2556 07/01/2556
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว24 04/01/2556 04/01/2556
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสำหรับศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว สน.กศ. มท 0893.2/ว3498 28/12/2555 04/01/2556
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
กค. มท 0803/ว23 04/01/2556 04/01/2556
สารอวยพรปีใหม่ 2556 สล. - 04/01/2556 04/01/2556
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 12361 next last