หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/10/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว165 18/01/2556 21/01/2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว13 18/01/2556 21/01/2556
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว162 18/01/2556 18/01/2556
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2556 สน.สส. มท 0891.4/553 18/01/2556 18/01/2556
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 31 สน.บถ. มท 0809.6/ว167 18/01/2556 18/01/2556
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ. 2553 สน.สส. มท 0891.3/ว118 15/01/2556 18/01/2556
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว133 17/01/2556 18/01/2556
อนุมัติดำเนินโครงการ และแจ้งกรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.พส. มท 0810.3/ว129 16/01/2556 17/01/2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 4
[บัญีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว126 16/01/2556 17/01/2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 3
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว125 16/01/2556 17/01/2556
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง (ร่าง) มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ปี 2556 สน.สส. มท 0891.4/ว138 17/01/2556 17/01/2556
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว7,ว137 17/01/2556 17/01/2556
คู่มือสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนนายกเทศมนตรี พ.ศ. 2556
[คู่มือฯ]
สน.สส. มท 0891.3/ว136 17/01/2556 17/01/2556
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กค. มท 0803/ว123 16/01/2556 16/01/2556
ผลการประชุม มท. ครั้งที่ 1/2556 สน.พส. มท 0810.4/ว4,ว5 15/01/2556 16/01/2556
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556 สล. มท 0801.2/ว7 15/01/2556 15/01/2556
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556 สล. มท 0801.2/ว6 15/01/2556 15/01/2556
การประชุม เรื่อง การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว114 15/01/2556 15/01/2556
การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว113 15/01/2556 15/01/2556
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556
[บัญชี่รายชื่อฯ รุ่นที่ 1]
[บัญชี่รายชื่อฯ รุ่นที่ 2]
สน.บถ. มท 0809.9/ว2 14/01/2556 15/01/2556
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 12400 next last