หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 09/10/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว472 18/03/2557 20/03/2557
กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 กค. มท 0803/ว478 20/03/2557 20/03/2557
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว477 20/03/2557 20/03/2557
การตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานที่ทิ้งขยะ สน.สส. มท 0891.4/ว475 19/03/2557 19/03/2557
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว468 18/03/2557 18/03/2557
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[บัญชีจัดสรร]
สน.กศ. มท 0893.3/ว462 17/03/2557 18/03/2557
โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ใหม่ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว25 18/03/2557 18/03/2557
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 สน.กศ. มท 0893.2/ว461 17/03/2557 18/03/2557
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สน.กศ. มท 0893.3/ว429 14/03/2557 17/03/2557
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
[รายชื่อแนบฯ]
[แบบฟอร์มโอนเงิน]
[เอกสารแนบฯ]
สน.กศ. มท 0893.2/ว436 14/03/2557 17/03/2557
รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 สน.คท. มท 0808.2/ว435 14/03/2557 17/03/2557
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่มีการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)
[แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ]
[แบบตอบรับผู้อบรมฯ]
[แผนที่ฯ]
สน.สส. มท 0891.4/ว459 17/03/2557 17/03/2557
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 สน.สส. มท 0891.3/ว431 14/03/2557 17/03/2557
การแต่งตั้งข้าราชการ กจ. มท 0802.3/ว453 14/03/2557 15/03/2557
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และครูดีเด่น สังกัด อปท. ประจำปี 2556 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2556,โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัด อปท. ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว434 14/03/2557 14/03/2557
การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สน.พร. มท 0890.4/ว622 14/03/2557 14/03/2557
อำนาจการยุบส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว19 21/02/2557 14/03/2557
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.3/ว430 14/03/2557 14/03/2557
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 6 สน.กศ. มท 0893.4/ว418 12/03/2557 14/03/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว426 14/03/2557 14/03/2557
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 13879 next last