หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/01/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่)
[โปสเตอร์]
สล. มท 0801.3/ว1434 08/07/2558 09/07/2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.2/ว1441 09/07/2558 09/07/2558
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2) กค. มท 0803/ว1437 08/07/2558 09/07/2558
การจัดงานชุมนุลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2558 กศ. มท 0893.2/ว1438 08/07/2558 09/07/2558
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว1436 08/07/2558 09/07/2558
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) สน.สส. มท 0891.3/ว1433 08/07/2558 08/07/2558
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) กศ. มท 0893.4/ว1431 08/07/2558 08/07/2558
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งรายละเอียดประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
[เอกสารแนบ]
กศ. มท 0893.3/ว1430 08/07/2558 08/07/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/10173-10148 07/07/2558 08/07/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/10097-10132 07/07/2558 08/07/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ การบริการสาธารณสุข และการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/10021-10096 07/07/2558 08/07/2558
แจ้งให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบปัญหาคุณภาพอาหารเสริมนมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมบัญชีรายชื่อจังหวัด กศ. มท 0893.4/ว1406 06/07/2558 08/07/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/10249,10250 07/07/2558 08/07/2558
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สน.บถ. มท 0809.3/ว1422 07/07/2558 08/07/2558
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลสนามฟุตซอลประจำเทศบาลและสนามเด็กเล่นประจำเทศบาล กพส. มท 0810.3/ว1405 06/07/2558 08/07/2558
การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราต่าง ๆ ที่ผลิตในประเทศ กพส. มท 0810.3/ว1404 06/07/2558 08/07/2558
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.5/ว1410 07/07/2558 08/07/2558
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558 สน.สส. มท 0891.3/ว1411 07/07/2558 08/07/2558
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว219 08/07/2558 08/07/2558
ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการสำรวจข้อมูลว่ายังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ยังไม่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กศ. มท 0893.4/ว1427 07/07/2558 07/07/2558
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 15673 next last