หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/05/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน สน.คท. มท 0808.2/ว2217 13/10/2558 14/10/2558
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในเขตพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กค. มท 0803/ว2224 13/10/2558 14/10/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว2225 13/10/2558 14/10/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0893.4/ว2220 13/10/2558 14/10/2558
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชน อปท. เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.มถ. มท 0892.4/ว2165 01/10/2558 14/10/2558
เผยแพร่ข้อมูลโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
สน.บถ. มท 0809.3/ว9 13/10/2558 13/10/2558
การปรับปรุงเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว2219 13/10/2558 13/10/2558
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
[เอกสารแนบ]
กพส. มท 0810.3/ว2213 12/10/2558 13/10/2558
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรม (ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้) และ Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม (ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0893.2/ว2215 13/10/2558 13/10/2558
แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว103 12/10/2558 12/10/2558
การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว6046 12/10/2558 12/10/2558
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 กพส. มท 0810.5/ว2209 12/10/2558 12/10/2558
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
กค. มท 0803/ว2203 09/10/2558 09/10/2558
การดำเนินการ (ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0893.2/15659 07/10/2558 09/10/2558
การบันทึกตรวจรับงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกผ่าน GFMIS Terminal บนระบบ GFMIS Web Online
[เอกสารแนบ]
กค. มท 0803/ว2202 09/10/2558 09/10/2558
แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.4/ว2200 08/10/2558 09/10/2558
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในงบการเงินก่อนส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ สน.คท. มท 0808.4/ว5902 05/10/2558 09/10/2558
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) กค. มท 0803/ว2198 08/10/2558 08/10/2558
การดำเนินการตรวจสอบปัญหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เน่าบูด กศ. มท 0893.4/ว5578 28/09/2558 08/10/2558
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล (ยอดครูผู้มีอุดมการณ์) โครงการ (ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู) ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2558 กศ. มท 0893.2/ว2188 06/10/2558 07/10/2558
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 16049 next last