หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/10/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
เพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว315 01/02/2556 01/02/2556
การมอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ กจ. มท 0802.3/ว289 31/01/2556 01/02/2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 15 - 23
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.คท. มท 0808.4/ว266 30/01/2556 01/02/2556
ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555
[สิ่งที่สงมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.กศ. มท 0893.2/ว248 28/01/2556 31/01/2556
การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 สล. พล 0023.1/01441 24/01/2556 31/01/2556
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.4/ว246 28/01/2556 30/01/2556
ขอเรียนเชิญร่วมงานมหกรรม ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม สน.พส. มท 0810.3/ว262 30/01/2556 30/01/2556
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กจ. มท 0802.4/ว271 30/01/2556 30/01/2556
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กค. มท 0803/ว279 30/01/2556 30/01/2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 083.3/ว278 30/01/2556 30/01/2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 0893.3/ว277 30/01/2556 30/01/2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว269 30/01/2556 30/01/2556
ขอให้จัดส่งข้อมูลแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว256 29/01/2556 30/01/2556
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย" สน.บถ. มท 0809.3/ว254 29/01/2556 30/01/2556
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2555
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว18 29/01/2556 30/01/2556
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร สล. มท 0801.1/ว6 30/01/2556 30/01/2556
ประกาศผลการทดสอบประมวลความรู้ภาควิชาการและการจัดกลุุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ในพื้นที่จริง(Action Learning)ของข้าราชการผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของ สถ. กจ. มท 0802.4/ ว261 29/01/2556 30/01/2556
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว224 28/01/2556 29/01/2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว17 29/01/2556 29/01/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
[รายละเอียดการจัดสรรภาษีฯ]
สน.คท. มท 0808.3/ว209 28/01/2556 28/01/2556
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 12465 next last