หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/07/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว สน.บถ. มท 0809.2/ว129 24/12/2557 24/12/2557
บันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ccis) สน.กศ. มท 0893.4/ว2375 23/12/2557 24/12/2557
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา สล. - 24/12/2557 24/12/2557
ขอความร่วมมือในการส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายเพื่อส่งใช้คืนเงินยืม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค. มท 0803/ว2376 23/12/2557 24/12/2557
มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว สน.บถ. มท 0809.2/ว4642 23/12/2557 24/12/2557
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว2370 23/12/2557 23/12/2557
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว2334 18/12/2557 23/12/2557
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว2306 16/12/2557 23/12/2557
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สน.คท. มท 0808.2/ว2373 23/12/2557 23/12/2557
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว2372 23/12/2557 23/12/2557
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม ในอัตราใหม่ และจัดสรรงวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว2368 22/12/2557 22/12/2557
การปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบและราคากลางนมโรงเรียน สน.กศ. มท 0893.4/ว2345 19/12/2557 22/12/2557
หารืออำนาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด (คณะอนุ ก.จังหวัดถ่ายโอนครู) สน.บถ. มท 0809.9/ว36 18/12/2557 22/12/2557
แจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว2347 19/12/2557 22/12/2557
ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditaiton : EHA) รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 สน.สส. มท 0891.3/ว2346 19/12/2557 19/12/2557
ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.พร. มท 0890.2/ว2338 19/12/2557 19/12/2557
การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สน.พส. มท 0810.3/ว2316 17/12/2557 19/12/2557
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว2337 19/12/2557 19/12/2557
รายงานการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ สน.สส. มท 0891.3/ว2341 19/12/2557 19/12/2557
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว2318 17/12/2557 19/12/2557
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 14877 next last