หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 03/06/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว2004 17/09/2556 17/09/2556
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ สล. มท 0801.1/ว72 17/09/2556 17/09/2556
รายการข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว163 16/09/2556 16/09/2556
เร่งรัดการจัดทำข้อมูลตามแบบ สบศ.1 - 3 (ครั้งที่ 2) สน.บถ. มท 0809.4/ว1991 13/09/2556 13/09/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1984 12/09/2556 12/09/2556
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว1959 09/09/2556 12/09/2556
ประกาศการจัดตั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา และการกำหนดเลขที่หนังสือ สล. มท 0801.1/ว70 12/09/2556 12/09/2556
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 สน.สส. มท 0891.4/ว1951 06/09/2556 11/09/2556
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ สน.สส. มท 0891.4/ว1973 10/09/2556 11/09/2556
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว1981 11/09/2556 11/09/2556
เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.4/ว1954 06/09/2556 11/09/2556
ขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สน.คท. มท 0808.2/ว1974 10/09/2556 11/09/2556
การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3663 10/09/2556 10/09/2556
แผนการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1945 05/09/2556 10/09/2556
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว1943 04/09/2556 10/09/2556
ขอความอนุเคราะห์ขยายระยะเวลาชี้แจงกระบวนการรับแจ้งสิทธิ์ และลงทะเบียนเพิ่มเติม สน.สส. มท 0891.4/1972 10/09/2556 10/09/2556
การเปิดรับใบสมัครทุนชีฟนิ่ง สน.พส. มท 0810.4/ว1968 10/09/2556 10/09/2556
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว1971 10/09/2556 10/09/2556
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กค. มท 0803/ว1970 10/09/2556 10/09/2556
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กค. มท 0803/ว158 10/09/2556 10/09/2556
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 13336 next last