หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/08/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ 2553 สน.สส. มท 0891.3/14304 11/12/2555 11/12/2555
การฝึกอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของ สถ. กจ. มท 0802.3/ว3312 11/12/2555 11/12/2555
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สพบ. มท 0807.3/ว3302 07/12/2555 07/12/2555
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่คณะกรรมการข้ารชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด) สพบ. มท 0807.3/ว3261 07/12/2555 07/12/2555
โครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว3287 06/12/2555 07/12/2555
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ สน.บถ. มท 0809.6/ว3305 07/12/2555 07/12/2555
เร่งรัดข้อมูลสำรวจงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่จัดสรรเกินกว่าที่ อปท.จ่ายจริง สน.บถ. มท 0809.3/14248 07/12/2555 07/12/2555
ผลการคัดเลือกนักกีฬาดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2555 สน.กศ. มท 0893.4/ว3294 06/12/2555 07/12/2555
แนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นระดับสูงขึ้น 1 ระดับ กรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว172 07/12/2555 07/12/2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
สน.คท. มท 0808.3/ว3280 06/12/2555 06/12/2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3279 06/12/2555 06/12/2555
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว5706 06/12/2555 06/12/2555
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2556
[สิ่งที่่ส่งมาด้วยฯ]
สน.พร. มท 0890.4/ว3275 04/12/2555 06/12/2555
การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.1/ว91 06/12/2555 06/12/2555
แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.1/ว92 06/12/2555 06/12/2555
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี สล. มท 0801.1/ว93 06/12/2555 06/12/2555
รายชื่อข้าราชการ/พนักงาน และผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555 สน.บถ. - 04/12/2555 04/12/2555
คำจำกัดความ ผู้แทนพระองค์ สล. มท 0801.1/ว90 04/12/2555 04/12/2555
การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2556
[ใบสมัครฯ]
สน.มถ. มท 0892.1/ว3266 03/12/2555 03/12/2555
โครงการสัมมนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 1-4
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว3107,ว3115,ว3152,ว3153 15/11/2555 03/12/2555
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 12237 next last