หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/10/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.4/ว626 23/03/2559 29/03/2559
แผนการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0893.2/ว665 28/03/2559 29/03/2559
รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กพส. มท 0810.3/ว663 28/03/2559 28/03/2559
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว654 28/03/2559 28/03/2559
ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) สน.บถ. มท 0809.3/ว652 28/03/2559 28/03/2559
การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการของผู้นำชุมชน และผู้แทนชุมชน/หมู่บ้านของทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (สถ - อปท) ประจำปี 2559 สน.มถ. มท 0892.3/ว4010 28/03/2559 28/03/2559
การสำรวจข้อมูลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก
[คำแนะนำการดำเนินการก่อสร้างฝายฯ]     [แบบรายงานก่อสร้างฝายฯ]
สน.สส. มท 0891.2/ว1749 25/03/2559 28/03/2559
สำรวจข้อมูลตู้น้ำหยอดเหรียญ สน.สส. มท 0891.3/ว643 24/03/2559 28/03/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/3735-3791 24/03/2559 28/03/2559
ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามแบบรายงานที่กำหนด สน.สส. มท 0891.2/3803 24/03/2559 25/03/2559
รายงานประจำเดือนโครงการ มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ สน.สส. มท 0891.3/ว642 24/03/2559 25/03/2559
ผลสรุปและข้อเสนอแนะจากการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2558 เรื่อง การปรับตัวด้านการผลิตและการค้าข้าวไทยหลัง AEC กพส. มท 0810.4/ว651 25/03/2559 25/03/2559
การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการของผู้นำชุมชน และผู้แทนชุมชน/หมู่บ้านของทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (สถ.-อปท.) ประจำปี 2559 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 สน.มถ. มท 0892.3/ว645 24/03/2559 25/03/2559
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว644 24/03/2559 25/03/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนมีนาคม 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/3810-3885 24/03/2559 25/03/2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2559) สน.บถ. มท 0809.5/ว14 25/03/2559 25/03/2559
การแก้ไขปรับปรุงรายการข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว638 24/03/2559 25/03/2559
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว639 24/03/2559 24/03/2559
บัญชีนวัตกรรมไทย
[เอกสารแนบ]
สน.คท. มท 0808.2/ว618 22/03/2559 24/03/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กพส. มท 0810.3/ว625 23/03/2559 24/03/2559
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 16697 next last