หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/05/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการ บ้านเวียงป่าเป้า....ปลอดจากอัคคีภัย กพส. มท 0810.6/ว2359 11/11/2559 11/11/2559
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส. มท 0810.4/ว2352 11/11/2559 11/11/2559
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส. มท 0810.4/ว2350 11/11/2559 11/11/2559
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.3/ว2355 11/11/2559 11/11/2559
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.3/ว2354 11/11/2559 11/11/2559
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท. - 10/11/2559 11/11/2559
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 10/11/2559 11/11/2559
ขยายเวลาให้จังหวัดนำข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนจากการรายงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) กพส. มท 0810.4/ว2338 10/11/2559 10/11/2559
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว2340 10/11/2559 10/11/2559
การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช) สน.บถ. มท 0809.2/ว128 08/11/2559 10/11/2559
แจ้งมติการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.2/ว129 08/11/2559 10/11/2559
การตรวจสอบและแจ้งรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2559 สน.บถ. มท 0809.3/ว2343 10/11/2559 10/11/2559
ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อและวิทยฐานะผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว2352 10/11/2559 10/11/2559
การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ สน.บถ. มท 0809.2/ว131 10/11/2559 10/11/2559
แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 กศ. มท 0816.5/ว2329 09/11/2559 10/11/2559
กรณีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว127 07/11/2559 10/11/2559
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 30 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท. - 09/11/2559 09/11/2559
โครงการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนูน้อยอ่านออกเขียนคล่อง) กศ. มท 0816.3/ว2320 09/11/2559 09/11/2559
การจัดทำแบบสรุปรายงานการใช้เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว2316 08/11/2559 08/11/2559
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส. มท 0810.6/ว2308 07/11/2559 08/11/2559
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 17629 next last