หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/04/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง สล. มท 0801.1/ว60 01/08/2556 01/08/2556
การกำหนดเลขประจำส่วนราชการตามกฎกระทรวงและการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.1/ว59 01/08/2556 01/08/2556
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สล. มท 0801.1/ว58 01/08/2556 01/08/2556
การคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง สน.คท. มท 0808.5/ว3102 31/07/2556 01/08/2556
การประชุมเพื่อสรุปผลการจัดทำกรอบหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน สน.กศ. มท 0893.2/ว1715,ว1721 30/07/2556 31/07/2556
การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สพบ. มท 0807.2/ว1666 18/07/2556 31/07/2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1723 30/07/2556 31/07/2556
การขอความอนุเคราะห์จัดหาจิตอาสาเฝ้าระวังภัยซึ่งเป็นตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าอบรมโครงการสำนักรักตอบแทนคุณแผ่นดิน อนุรักษ์ฐานทรัพยากร จิตอาสาเฝ้าระวังภัยของสำนักงานใต้ร่มพระบารมี สน.คท. มท 0808.2/ว1711 29/07/2556 31/07/2556
การประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2556 สน.พส. มท 0810.2/ว1688 24/07/2556 31/07/2556
การมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.1/ว57 31/07/2556 31/07/2556
การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี สน.มถ. มท 0892.4/ว1719 30/07/2556 30/07/2556
การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น สน.พส. มท 0810.2/ว1722 30/07/2556 30/07/2556
ประกาศรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับมอบชุดสื่อการเรียนการสอนในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1718 30/07/2556 30/07/2556
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกรรม ครั้งที่ 1/2556 สล. มท 0801.3/425 29/07/2556 30/07/2556
ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1706 29/07/2556 30/07/2556
กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2554 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว1712 29/07/2556 29/07/2556
รายงานความก้าวหน้าของตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2556 "ร้อยละของเทศบาลและ อบต. ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" สน.สส. มท 0891.4/ว1713 29/07/2556 29/07/2556
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว47 18/07/2556 29/07/2556
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (จังหวัด)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กจ. มท 0802.2/ว1704 26/07/2556 29/07/2556
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 3 คณะ สล. มท 0801.1/ว56 29/07/2556 29/07/2556
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 13206 next last