หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 09/12/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการประกวด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อระบบการประเมินคุณภาพภายนอกสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานให้สาธารณชนทราบ กศ. มท 0893.2/ว1221 17/06/2558 18/06/2558
โครงการประชุมชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิผลตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
[รายชื่อ]
กศ. มท 0893.3/ว1217 17/06/2558 17/06/2558
การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กพส. มท 0810.3/ว1209 16/06/2558 17/06/2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1214 16/06/2558 17/06/2558
คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV) สน.สส. มท 0891.3/ว1215 16/06/2558 16/06/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0893.4/ว1189 12/06/2558 16/06/2558
การดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว1203 15/06/2558 16/06/2558
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) สน.คท. มท 0808.5/ว1202 15/06/2558 16/06/2558
แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.สส. มท 0891.3/ว1211 16/06/2558 16/06/2558
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว1207 16/06/2558 16/06/2558
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.4/ว01 05/01/2558 16/06/2558
การรายงานโครงการที่มีการจัดจางให้เอกชนผู้รับงาน ( Organizer) จัดทำงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว 3332 15/06/2558 15/06/2558
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงมาตรฐาน คู่มือ และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0893.2/ว1192 15/06/2558 15/06/2558
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2557 กศ. มท 0893.2/ว1197 15/06/2558 15/06/2558
การนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 กศ. มท 0893.2/ว1200 15/06/2558 15/06/2558
หารือการตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยความพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว3268 11/06/2558 15/06/2558
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ สน.บถ. มท 0809.4/ว1191 12/06/2558 12/06/2558
หารือเกี่ยวกับแนวทางการตราเทศบัญญัติควบคุมการปล่อยและจำหน่ายโคมลอย กม. มท 0804.3/ว3298 12/06/2558 12/06/2558
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด สน.สส. มท 0891.3/ว1188 12/06/2558 12/06/2558
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว1183 11/06/2558 12/06/2558
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 15548 next last