หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/10/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอ
[เอกสาร 1]
[เอกสาร 2]
[เอกสาร 3]
กจ. มท 0802.4/ว339 05/02/2556 05/02/2556
เร่งรัดรายงานแบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แบบ ผส. 2 ) และแบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ (แบบ พก.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สน.สส. มท 0891.3/ว343 05/02/2556 05/02/2556
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน สน.กศ. มท 0893.2/ว321 04/02/2556 05/02/2556
การกรอกข้อมูลแผนอัตรากำลัง 3 ปี สน.บถ. มท 0809.3/1240 04/02/2556 04/02/2556
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.4/ว317 01/02/2556 04/02/2556
โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา สน.สส. มท 0891.4/ว323 04/02/2556 04/02/2556
แผนปฎิบัติการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ปี 2556 สน.สส. มท 0891.4/ว322 04/02/2556 04/02/2556
การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์การป้องกันไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ปี 2556 สน.สส. มท 0891.4/ว316 01/02/2556 04/02/2556
การสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชนแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว272 30/01/2556 04/02/2556
ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอเป้าหมายเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ปีงบประมาณ 2556 สน.สส. มท 0891.4/ว314 01/02/2556 04/02/2556
การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP และระบบ GFMIS เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย
[คู่มือการบันทึก e-GP]
กค. มท 0803/ว324 04/02/2556 04/02/2556
เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 1 จำนวน 6 เดือน (เดือน ต.ค.2555 - มี.ค. 2556) สน.สส. มท 0891.3/ว292 31/01/2556 01/02/2556
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2556)
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
สน.คท. มท 0808.2/ว270 31/01/2556 01/02/2556
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 1 เพิ่มเติม
[บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ]
สน.สส. มท 0891.3/ว293 31/01/2556 01/02/2556
การเตรียมความพร้อมการให้บริการการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อรองรับประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สน.สส. มท 0891.3/ว291 31/01/2556 01/02/2556
การแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับภาค และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2556
[หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันฯ]
สน.กศ. มท 0893.3/ว303 31/01/2556 01/02/2556
จดหมายข่าว @ POST ฉบับที่ 2/2556 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ศส. มท 0806/ว3 31/01/2556 01/02/2556
เพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว315 01/02/2556 01/02/2556
การมอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ กจ. มท 0802.3/ว289 31/01/2556 01/02/2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 15 - 23
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.คท. มท 0808.4/ว266 30/01/2556 01/02/2556
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 12482 next last