หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/09/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค. มท 0803/ว621 24/03/2558 24/03/2558
ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซงองานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กค. มท 0803/ว579 20/03/2558 24/03/2558
การสำรวจและติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว593 23/03/2558 24/03/2558
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0893.2/ว603 23/03/2558 23/03/2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2558 null มท 0891.3/ว615 23/03/2558 23/03/2558
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัด อปท. รายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาคืนเงินหลักประกันให้กับคู่สัญญา กศ. มท 0893.3/ว608 23/03/2558 23/03/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/4798-4873 19/03/2558 23/03/2558
การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่เร่งด่วน null มท 0891.4/ว604 23/03/2558 23/03/2558
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2558 กศ. มท 0893.2/ว600 23/03/2558 23/03/2558
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2558 กศ. มท 0893.2/ว599 23/03/2558 23/03/2558
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว595 23/03/2558 23/03/2558
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
null มท 0891.3/ว596 23/03/2558 23/03/2558
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1723 20/03/2558 23/03/2558
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว591 20/03/2558 20/03/2558
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ กจ. มท 0802.3/ว20 20/03/2558 20/03/2558
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 null มท 0892.4/ว560 19/03/2558 20/03/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และรายการเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/4646-4721 19/03/2558 20/03/2558
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 13 กศ. มท 0893.4/ว561 18/03/2558 20/03/2558
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 12 กศ. มท 0893.4/ว562 18/03/2558 20/03/2558
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 (เดือนเมษายน 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
null มท 0891.3/ว559 19/03/2558 20/03/2558
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 15243 next last