หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/03/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง กค. มท 0803/ว1891 14/09/2558 15/09/2558
โครงการอบรมหลักสูตร (ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่) รุ่น 2 สน.บถ. มท 0809.1/ว14216 15/09/2558 15/09/2558
กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณีหน่วยงานของรัฐขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน ขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสาร สน.คท. มท 0808.3/ว1752 21/08/2558 15/09/2558
การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) สน.มถ. มท 0892.4/ว1890 14/09/2558 14/09/2558
สำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2558 - 2569 สน.สส. มท 0891.2/ว1873 11/09/2558 14/09/2558
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2558 ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว1888 14/09/2558 14/09/2558
สำรวจความต้องการพัสดุสำหรับนำมาใช้ในหน่วยงาน กค. มท 0803/ว1886 14/09/2558 14/09/2558
โครงการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง และป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กศ. มท 0893.2/ว1877 11/09/2558 11/09/2558
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว1867 09/09/2558 11/09/2558
ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีรับโล่พร้อมเกียรติบัตร ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 กศ. มท 0893.4/ว1846 07/09/2558 10/09/2558
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว27 10/09/2558 10/09/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา กศ. มท 0893.4/ว1842 07/09/2558 10/09/2558
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/435 09/09/2558 10/09/2558
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.6/ว40 09/09/2558 09/09/2558
การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว33 09/09/2558 09/09/2558
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1865 09/09/2558 09/09/2558
แจ้งสำรวจข้อมูลค่าเช่าบ้าน ปี 2558-2559 และข้อมูลครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[เอกสารแนบ]
กพส. มท 0810.3/ว1863 08/09/2558 09/09/2558
การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กค. มท 0803/ว1851 08/09/2558 08/09/2558
การสำรวจข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สน.บถ. มท 0809.9/ว32 07/09/2558 08/09/2558
ขอเชิญส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safely Awards และส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมประกวด ในงานสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง ครึ่งทางทศวรรษ...ก้าวต่อไปกับการจัดการที่เข้มแข็ง กพส. มท 0810.5/ว1850 07/09/2558 08/09/2558
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 15930 next last