หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 03/09/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา กค. มท 0803/ว3388 19/12/2555 19/12/2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) สน.คท. มท 0808.2/ว3375 18/12/2555 19/12/2555
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 10 เพิ่มเติม สพบ. มท 0807.3/ว3344 13/12/2555 18/12/2555
การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สน.กศ. มท0893.2/ว3367 17/12/2555 18/12/2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2554 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว3372 18/12/2555 18/12/2555
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 กจ. มท 0802.4/ว3374 18/12/2555 18/12/2555
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2552 สน.บถ. มท 0809.2/ว173 17/12/2555 18/12/2555
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน กค. มท 0803/ว3375 18/12/2555 18/12/2555
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนสู่วิทยฐานะ ระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว3365 17/12/2555 18/12/2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว3363 17/12/2555 17/12/2555
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 12/2555 สล. มท 0801.2/ว416 17/12/2555 17/12/2555
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 12/2555 สล. มท 0801.2/ว418 17/12/2555 17/12/2555
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 11/2555 สล. มท 0801.2/ว417 17/12/2555 17/12/2555
การแต่งตั้งข้าราชการ กจ. มท 0802.3/ว3357 14/12/2555 15/12/2555
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา ศส. มท 0806/ว3359 14/12/2555 15/12/2555
การเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว3358 14/12/2555 14/12/2555
รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานการเงินรวมภาครัฐ
[รายชื่อ]
สน.คท. มท 0808.4/ว3213 28/11/2555 14/12/2555
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน สพบ. มท 0807.4/ว3350 14/12/2555 14/12/2555
การจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว3349 14/12/2555 14/12/2555
ซ้กซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา สน.พส. มท 0810.3/ว14457 14/12/2555 14/12/2555
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 12277 next last