หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/08/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/2454-2498 11/02/2558 12/02/2558
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง กจ. มท 0802.3/ว 294 11/02/2558 11/02/2558
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน กรมการปกครอง กจ. มท 0802.3/ว 293 11/02/2558 11/02/2558
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ กรมการปกครอง กจ. มท 0802.3/ว 292 11/02/2558 11/02/2558
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ กรมการปกครอง กจ. มท 0802.3/ว 291 11/02/2558 11/02/2558
เผยแพร่สื่อการเรียนรู้อาเซียนกูรู (Learning Package) สน.พส. มท 0810.4/ว284 10/02/2558 11/02/2558
เร่งรัดการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ค้างจ่ายในงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว287 11/02/2558 11/02/2558
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลผลการดำเนินการการบริหารสนามกีฬา (ระดับจังหวัด) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับการถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว286 10/02/2558 11/02/2558
คู่มือผู้ซื้อผู้รับใบอนุญาต มอก. 1494-2541 : โต๊ะเรียน และ มอก. 1495-2541 : เก้าอี้เรียน สน.คท. มท 0808.2/ว273 09/02/2558 11/02/2558
การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว897 10/02/2558 10/02/2558
ขอความร่วมมือรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขสำหรับจัดทำโครงการชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2557-2559 สน.สส. มท 0891.3/ว274 09/02/2558 10/02/2558
การสำรวจข้อมูลในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557 สน.พร. มท 0890.4/ว280 10/02/2558 10/02/2558
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคใต้ สน.กศ. มท 0893.2/ว256 09/02/2558 10/02/2558
เปลี่ยนแปลงการอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.6/ว279 10/02/2558 10/02/2558
ให้ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนที่เป็นประเภทงบลงทุน ตามแบบฟอร์ม
[แบบฟอร์ม]
สน.พส. มท 0810.3/ว2876 09/02/2558 10/02/2558
เลื่อนกำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 สน.กศ. มท 0893.3/ว261 09/02/2558 09/02/2558
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว262 09/02/2558 09/02/2558
แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.สส. มท 0891.3/ว260 09/02/2558 09/02/2558
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ตบ. มท 0805/ว257 09/02/2558 09/02/2558
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว258 09/02/2558 09/02/2558
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 15096 next last