หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/02/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน กค. มท 0803/ว1636 05/08/2558 05/08/2558
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ กค. มท0803/ว1637 05/08/2558 05/08/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1638 05/08/2558 05/08/2558
การเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ กจ. มท 0802.3/ว1635 05/08/2558 05/08/2558
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 23 สบ.พถ. มท 0807.4/ว1621 03/08/2558 05/08/2558
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 22 สบ.พถ. มท 0807.4/ว1620 03/08/2558 05/08/2558
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 21 สบ.พถ. มท 0807.4/ว1619 03/08/2558 05/08/2558
จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กพส. มท 0810.4/ว1634 05/08/2558 05/08/2558
หารือการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู กพส. มท 0810.3/ว1616 03/08/2558 05/08/2558
การดำเนินการเพื่อสนองตอบเจตนารมณ์ (ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง) สน.คท. มท 0808.2/ว1626 04/08/2558 05/08/2558
กำชับการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว1625 03/08/2558 05/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 10
[บัญชีรายชื่อฯ]
ศส. มท 0806/ ว 53 05/08/2558 05/08/2558
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนเข้าสอบแข่งขันในระดับประเทศฯ กศ. มท 0893.2/ว1632 04/08/2558 04/08/2558
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1627 04/08/2558 04/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 9
[บัญชีรายชื่อฯ]
ศส. มท 0806/ว 52 04/08/2558 04/08/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.4/ว1555 21/07/2558 03/08/2558
แจ้งกำหนดการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ระดับประเทศ) กศ. มท 0893.3/1605 28/07/2558 03/08/2558
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1615 03/08/2558 03/08/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/11479-11503 24/07/2558 03/08/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่1)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/11784-11800 29/07/2558 03/08/2558
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 15804 next last