หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/04/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS
[แนวทางการตรวจสอบฯ ส่วนที่ 1]
[แนวทางการตรวจสอบฯ ส่วนที่ 2]
[แนวทางการตรวจสอบฯ ส่วนที่ 3]
กค. มท 0803/ว2318 05/09/2555 05/09/2555
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวดตามโครงการประกวดคำขวัญเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2555 กจ. มท 0802.5/ว14,10134 04/09/2555 04/09/2555
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบ้าน วัด โรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล
[รายละเอียดการอบรมครู และแกนนำ อปท.]
[รายละเอียดการอบรมผู้บริหาร]
สน.กศ. มท 0893.2/ว2289 31/08/2555 03/09/2555
แนวทางการใช้งานระบบ Click Quick สำหรับผู้ใช้งาน (User) ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว2265 31/08/2555 03/09/2555
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว33 03/09/2555 03/09/2555
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเช็คขัดข้องผ่าน GFMIS Web Online
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว2264 03/09/2555 03/09/2555
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มีผลใช้บังคับ สน.สส. มท 0891.3/ว2294 03/09/2555 03/09/2555
การจัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ปี พ.ศ.2555" สน.สส. มท 0891.3/ว2295 03/09/2555 03/09/2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว2257 30/08/2555 31/08/2555
แจ้งสถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.2 "ร้อยละของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" สน.สส. มท 0891.4/ว2266 31/08/2555 31/08/2555
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมส่งบทความ เสริมสร้างความรู้ สรรค์สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สมศ. สน.กศ. มท 0893.2/ว2256 30/08/2555 31/08/2555
ให้จัดส่งโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน (รุ่นที่ 1-6) โดยด่วน สน.บถ. มท 0809.6/ว64 31/08/2555 31/08/2555
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว2258 30/08/2555 31/08/2555
ติดตามการสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน (โรงเรียน) ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 สน.กศ. มท 0893.3/ว2259 30/08/2555 31/08/2555
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.2555 สน.คท. มท 0808.4/ว2268 31/08/2555 31/08/2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 7 สน.บถ. มท 0809.6/ว63 30/08/2555 30/08/2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 5 สน.บถ. มท 0809.6/ว62 30/08/2555 30/08/2555
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว4061 30/08/2555 30/08/2555
การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555 สน.กศ. มท 0893.2/ว2254 30/08/2555 30/08/2555
การสำรวจข้อมูลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว2241 29/08/2555 30/08/2555
first previous ข้อมูลที่ 2161 - 2180 จาก 11828 next last