ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมงาน "วันป่าชุมชนแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2566
 


วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี - นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน "วันป่าชุมชนแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงานความสำเร็จและวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว โอกาสนี้ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มอบหมายให้ นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดี สถ. ร่วมเป็นเกียรติในงานพร้อมรับรางวัลหน่วยงานผู้สนับสนุนภารกิจด้านป่าชุมชน ประจำปี 2566
 


คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น "วันป่าชุมชนแห่งชาติ" สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ที่มุ่งหมายให้ชุมชนสามารถจัดการป่าชุมชนและได้ประโยชน์จากป่าชุมชน อันจะส่งผลให้ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน ตลอดจนเพื่อให้องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชุมชนโดยร่วมกันจัดกิจกรรมการต่าง ๆ อาทิเช่น การปลูกต้นไม้การบำรุงรักษาป่าชุมชน การทำฝายชะลอน้ำ การลาดตระเวน หรือการทำแนวกันไฟ ในวันดังกล่าว เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทำให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน สืบทอดเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป "ป่าชุมชน ป่ายั่งยืน ประชาชนได้ประโยชน์"
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 76