ข่าวผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร่วมเปิดปฏิบัติการแก้ปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน
 


วันนี้ (23 พ.ย. 65) ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และนางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สถ. เข้าร่วมกิจกรรม นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวมอบนโยบายการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดว่า เราต้องทำต่อเนื่อง ปัญหายาเสพติดมีความซับซ้อน เมื่อเราปรับวิธีการผู้ค้าก็ปรับตัว เราต้องแก้ปัญหาให้ได้เพราะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เราต้องเข้าใจ บูรณาการหน่วยงานต่างๆ สู่ระดับชุมชน ทั้งการปราบปราม ป้องกันและฟื้นฟู เราต้องร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่างๆ รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายระดับชาติ เราได้ปรับปรุงประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ การปราบปรามขยายผล มีประสิทธิภาพมากขึ้น วันนี้ขอเน้นย้ำให้ทุกคนทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามแผนตามที่ศูนย์ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติได้กำหนดไว้แล้ว เราต้องทำให้คนไม่เสพใหม่ ไม่อยากเสพ ก็จะทำให้ไม่มีคนขาย ที่สำคัญกระทรวงศึกษาธิการ ต้องสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับเยาวชน สถานศึกษาก็ต้องมีมาตรการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่สีขาว ส่วนกองทัพก็ต้องสนับสนุนในการดูแลพื้นที่ชายแดน ถ้าทุกคนร่วมมือกันทำงาน ปัญหาจะเบาบางลง เพื่ออนาคตของลูกหลานของเรา พลเอก ประยุทธ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนกระบวนการยุติธรรม ศาล อัยการ ก็ขอให้ดำเนินการให้เร็ว เพื่อนำผู้ทำผิดมาลงโทษ และขยายผลยึดทรัพย์ให้หมด ส่วนการบำบัด รักษาและฟื้นฟู ผู้เสพรายเก่า เราต้องนำบทเรียนทุกอันมาแก้ไขปัญหา ไม่ใช่วัวหายแล้วล้อมคอก ขอให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งทำกฎหมายรองเพื่อให้งานออกมาประสิทธิภาพมากที่สุด กระทรวงมหาดไทยก็ต้องดูแลสอดส่องเฝ้าระวังในหมู่บ้านต่างๆ ทั้งการจัดอาสาสมัครหมู่บ้านและผู้นำชุมชนต่างๆ นอกจากนี้เรายังต้องบูรณาการฐานข้อมูลยาเสพติด หากเราบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และหน่วยงานต่างๆต้องทำแผนและรายงานให้ทราบเป็นระยะ และที่สำคัญทุกหน่วยงานต้องตรวจสอบ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดไม่ให้ไปเกี่ยวข้อง หากพบต้องถูกลงโทษอย่างหนักรวมถึงผู้บังคับบัญชาก็ต้องมีโทษด้วย ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เเจ้งแนวทางการป้องกันและเเก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทุกจังหวัดทราบแล้ว เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 65 โดยได้จัดทำแนวทาง ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การบำบัดรักษายาเสพติด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการเชิงรุก โดยจัดตั้งศูนย์คัดกรองเพื่อคัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด ภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมถึงปัญหาด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติด และวิเคราะห์จำแนกระดับความรุนแรง และวางแผนการดูแลบำบัดรักษาหรือการส่งต่อที่เหมาะสม รวดเร็วและปลอดภัย และจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อให้การสงเคราะห์สนับสนุนให้ผู้ติดยาเสพติด หรือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา อาชีพ ตลอดจน การติดตามดูแลช่วยเหลือจนสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ด้านที่ 2 คือ การป้องกันยาเสพติด ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการสร้างภูมิคุ้มกัน การเฝ้าระวัง การค้นหา การรักษา การให้โอกาส การดูแลและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้จังหวัดศึกษาและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการบำบัดรักษา ด้านการป้องกันยาเสพติด ด้านงบประมาณ และตัวอย่างการดำเนินโครงการยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขยายผลการดำเนินงานให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 199/2565 ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

จำนวนผู้เข้าชม 146