ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. ปฐมนิเทศข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่ ขอร่วมเป็นกลไกในพื้นที่แก้ปัญหายาเสพติด-จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
 


วานนี้ (22 พ.ย. 65) ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 109 โดยมีนายศศิน พัฒนภิรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ อธิบดี สถ. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 109 ซึ่งเข้ารับการปฐมนิเทศที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เป็นเวลา 5 วัน ศึกษาเรียนรู้ในชั้นเรียน จำนวน 11 วิชา หลักสูตรนี้ตั้งเป้าหมายให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมีโอกาสเรียนรู้รูปแบบการทำงานในระบบราชการ เข้าใจโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ รวมทั้งระเบียบกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผมขอเน้นย้ำให้ทุกท่านทราบว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้น มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการบริหารงาน การเงินการคลัง รวมทั้งการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ อยากให้บุคลากรของท้องถิ่นมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมปัจจุบัน สามารถประยุกต์และนำสิ่งต่างๆ ไปบูรณาการทำงานได้อย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้งระดับกรม กระทรวงและของประเทศ) อธิบดี สถ. กล่าวเน้นย้ำถึงสิ่งสำคัญในการทำงาน คือ นอกจากองค์ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติงานและด้านวิชาการแล้ว สิ่งที่จะต้องตระหนักอยู่เสมอคือเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานกับประชาชน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ใจรักคุณธรรม และอยู่ในระเบียบวินัยของทางราชการ โดยขอให้ใช้หลักการครองตน ครองคน ครองงานมาปรับใช้ รวมทั้งหลักแนวคิดจิตอาสาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตด้วย (ในนามของ สถ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสามารถนำเอาองค์ความรู้พื้นฐานในเรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการ และการถ่ายทอดประสบการณ์จากทางวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังขอฝากให้ทุกคนร่วมเป็นกลไกในระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่ต้องเร่งปฏิบัติ เช่น การประกาศสงครามกับยาเสพติด การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการขับเคลื่อนและรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน) อธิบดี สถ. กล่าว ครั้งที่ 198/2565 ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

จำนวนผู้เข้าชม 119