ข่าวผู้บริหารนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมชี้แจงส่วนราชการ และผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2565
 


วันนี้ (29 กันยายน 2565) ณ ห้องประชุมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพลเรือน ชั้น 2 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมชี้แจงส่วนราชการ และผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2565 โดยมีนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรีและกรรมการ ม.ท.ศ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

จำนวนผู้เข้าชม 130