ข่าวผู้บริหารพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 และ 2565 ยกย่อง 28 จังหวัดต้นแบบการจัดการขยะที่เป็นเลิศ
 


วันนี้ (16 กันยายน 2565) เวลา 08.30 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 และ 2565 โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธี ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ สำหรับการจัดการประกวดและมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ รวมถึงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการจัดการขยะมูลฝอยดีเด่น โดยจังหวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละกลุ่มจังหวัด จะได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 400,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 250,000 บาท และรางวัลชมเชย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคงไม่สามารถดูแลแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากขาดความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน ร่วมสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีความยั่งยืน ดังนั้น การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นเรื่องที่ทุกจังหวัดต้องเดินหน้าขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง นอกจากส่งเสริม รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะต้นทางแล้ว การสร้างนวัตกรรมหรือกิจกรรมใหม่ๆ ในการจัดการขยะกลางทาง และขยะปลายทาง ทั้งรูปแบบการบริหารจัดการขยะโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การบริหารจัดการในรูปของกลุ่ม Cluster เป็นต้น จังหวัดที่ได้รับรางวัลในวันนี้ได้ทำให้เห็นเด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดลำพูน ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นจังหวัดต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนยั่งยืน เนื่องจากมีผลงานดีเด่นต่อเนื่อง 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ 2560 เป็นต้นมา รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ที่ได้รับรางวัล 2 ปีต่อเนื่อง จากนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการถอดบทเรียนความสำเร็จของจังหวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 5 กลุ่มจังหวัด หลังจากนั้นได้มอบรางวัลให้กับ 28 จังหวัดต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยระดับประเทศ โอกาสเดียวกันนี้ ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (ขอชื่นชมกับความสำเร็จของจังหวัดที่ได้รับรางวัลในวันนี้ แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงความจริงจังในการจัดการปัญหาขยะของทุกจังหวัด ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำแนวทางการบริหารจัดการนี้ ไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในด้านอื่นๆ รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความตระหนักในการจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ สร้างบ้านเมืองที่สะอาด สวยงาม สร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยของเราให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวทิ้งท้าย ครั้งที่ 115/2565 ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

จำนวนผู้เข้าชม 209