ข่าวผู้บริหารสถ. ประชุมร่วมคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัลบริการภาครัฐผ่านระบบ e-Service และแอปพลิเคชันต่างๆ
 


เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 5501 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายทวี เสริมภักดีกุล นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ในโอกาสศึกษาดูงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เช่น การก้าวสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลซึ่งเชื่อมโยงสู่การเป็นท้องถิ่นดิจิทัล ผ่านการขับเคลื่อนโครงการจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหารระบบงาน ระบบเงินและระบบกำลังคน (จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง : High Performance) ซึ่งได้ดำเนินการให้มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยรัฐบาลได้ดำเนินการให้มีการบริการภาครัฐผ่านระบบ e-Service และแอปพลิเคชันต่างๆ ซึ่งได้เชื่อมโยงบริการภาครัฐหลายหน่วยงานมาไว้ในที่เดียว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนระดับพื้นที่ ระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน โดยรวมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) นอกจากนั้น ยังได้หารือถึงการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกระทรวงสาธารณสุขยังคงเป็นหน่วยงานที่ดูแลการให้บริการประชาชน และระบบการส่งต่อผู้ป่วยในช่วงปีแรก อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการและสร้างความรู้ความเข้าใจในการให้บริการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตลอดจนการสร้างความมั่นใจเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อโอนย้ายไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 114/2565 ณ วันที่ 9 กันยายน 2565

จำนวนผู้เข้าชม 187