ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมขยายผลแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไป
 


เมื่อวันที่ 7 กันวายน เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสารสิน ศิริถาพร ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ นายสมเกียรติ อภิพัฒน์วิศว์ ผู้เชี่ยวชาญกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธี อธิบดี สถ. เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งเสริมให้ท้องถิ่นทั่วประเทศดำเนินการเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เป็นการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการจัดการทรัพยากรน้ำที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีน้ำไว้สำหรับใช้อุปโภค บริโภคอย่างพอเพียง สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้งในพื้นที่ มีเป้าหมายเพื่อสร้างศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั่วประเทศ เพื่อเป็นแม่ข่ายขยายผลแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอื่นๆ จนเกิดเป็นเครือข่ายพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างยั่งยืนต่อไป ในปีนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เเละจัดงานมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการ และงานเสวนาวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปัจจัยแห่งความสำเร็จให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เป็นการขยายผลการดำเนินการไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป โดยลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย 1. ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร มีระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบบำรุงรักษา ครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ตลอด 24 ชม. 2. ด้านการจัดการน้ำเสีย มีการออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมดูแลระบบน้ำเสียในชุมชน 3. ด้านการจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งจากธรรมชาติ 4. ด้านการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ และ 5. ด้านความหลากหลาย มีแหล่งน้ำหลากหลายและจัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ สำหรับผลการคัดเลือกในปีนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย (1)ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจำนวนทั้งสิ้น 8 จังหวัด (2) ประเภทเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนทั้งสิ้น 57 จังหวัด และ (3) ประเภทสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่สามารถผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 2 ประเภท ได้รับรางวัล มีจำนวนทั้งสิ้น 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพะเยา จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย และจังหวัดอำนาจเจริญ (ขอชื่นชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกทั้งประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประเภทเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล รางวัลที่ได้รับเป็นสิ่งที่แสดงให้ทุกภาคส่วนเห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากร ร่วมกับพี่น้องประชาชน และภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่เข้มข้น ทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด จนได้รับการยกย่องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ) อธิบดี สถ. กล่าว ครั้งที่ 113/2565 ณ วันที่ 9 กันยายน 2565

จำนวนผู้เข้าชม 181