ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมมือ J.CLAIR และ MIC จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาแหล่องท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น
 


เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 5501 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่องท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น พร้อมด้วย นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คุณ GOTO Fumihiko ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คุณ TAGASHIRA Shinji ผู้ช่วยผู้อำนวยการที่ปรึกษากระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารประเทศญี่ปุ่น (MIC) คณ Sakurai Taisuke ผู้อำนวยการบริหารสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ (J.CLAIR) เข้าร่วมการสัมมนา

จำนวนผู้เข้าชม 178