ข่าวผู้บริหารสถ. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
 


เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "บูรณาการดำเนินงานด้านมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ" โดยการผนึกกำลังของ 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร และ สสส. บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางควบคุมและลดความเสี่ยงจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการสร้างพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่ปลอดภัยตอบสนองต่อสภาพปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม และสร้างระบบสังคม วัฒนธรรม จิตสำนึกที่เอื้อต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

จำนวนผู้เข้าชม 96