ข่าวผู้บริหารสถ. เตรียมความพร้อมท้องถิ่น รองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 


วันนี้ (17 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) พร้อมด้วย นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น และนางสายชล ปัญญาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน รองอธิบดี สถ. กล่าวว่า การอบรมสัมมนาครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่เทศบาลตำบล ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้ประสานการบูรณาการในการวางแผนปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาที่ได้กำหนด เนื่องจากการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระบวนการจัดทำงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ได้กำหนด รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง รัฐจัดเก็บให้ รัฐแบ่งให้ และงบเงินอุดหนุน ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน โดยผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำเป็นเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน รายได้จากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก่อนเสนอสำนักงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่สำหรับส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้เทศบาลตำบลสามารถดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเมื่อสำนักงบประมาณ ได้กำหนดให้เทศบาลตำบลเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงในปีงบประมาณต่อไป (ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ รวมทั้งเทศบาลตำบลที่ให้ความสำคัญ สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณเข้ารับการอบรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณสนองตอบการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน) รองอธิบดี สถ. กล่าว ครั้งที่ 101/2565 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 246