ข่าวผู้บริหารสถ. เตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองอธิบดี สถ. กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีศักยภาพ ความเข้มแข็งและสามารถจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ ได้ตามมาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจการจัดบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกรมที่ได้ดำเนินการอยู่ ณ ขณะนี้ และเป็นที่ทราบกันดีว่าในอนาคตอันใกล้นี้ อบจ. จำนวน 49 แห่ง จะต้องรับถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้ามาเป็นหน่วยงานในสังกัด จำนวนรวม ทั้งสิ้น 3,384 แห่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 34.70 % ของ รพ.สต. ทั้งหมดที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การรับโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคราวนี้ ถือเป็นความท้าทายและเป็นจุดเปลี่ยนอนาคตของวงการสาธารณสุขของประเทศไทย ในเรื่องของการตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ที่จะรวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจ ซึ่งจะช่วยลดภาระของรัฐบาลส่วนกลาง โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ที่จะต้องดูแลกำลังคนและดูแลหน่วยบริการในฐานะที่เป็นผู้จัดบริการจำนวนมาก ถึงแม้ว่าในระยะแรกเริ่มอาจจะมีอุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อจำกัดด้านต่าง ๆ อยู่ก็ตาม เชื่อว่าในอนาคตการถ่ายโอนภารกิจฯ จะตอบโจทย์และส่งผลให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ทั่วกัน ดังนั้น การที่จะขับเคลื่อนสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ได้นั้น จะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่ดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการอบรมในครั้งนี้ ขึ้นมา เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะรับโอนภารกิจในอนาคตอันใกล้นี้ ตั้งแต่เรื่องของการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร โครงสร้างอัตรากำลัง งบประมาณ ระบบการบริการสุขภาพ การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ระบบบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารทรัพย์สิน การบริหารและจัดการกองทุนต่างๆ การบูรณาการ การประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ภารกิจประสบผลสำเร็จ (หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่จะสามารถนำไปใช้ในการทำงานเพื่อที่จะรองรับและขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป) รองอธิบดี สถ. กล่าว จากนั้น เป็นการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ (อนาคต ความมุ่งหวังและการเตรียมพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด) มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง รองผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี และ นายบัณฑิต ตั้งเจริญดี ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ครั้งที่ 97/2565 ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 180