ข่าวผู้บริหารสถ. จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 


วันนี้ (25 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเล่าประสบการณ์ ตลอดจนความแตกต่าง ข้อจำกัดในการแก้ไข และปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อทำให้บุคลากรสามารถประสานและเชื่อมโยงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง อธิบดี สถ. กล่าวว่า งานตามอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ การอบรมใน 3 วันนี้ เนื้อหาสาระสำคัญจะเป็นการเสริมความรู้ เติมเต็มในส่วนที่พวกเราได้ปฏิบัติงานอยู่แล้ว ให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง รับประสบการณ์จากวิทยากรไปปรับใช้ในการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่ การทำงานของนิติกร และนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ ซึ่งเป็นภาคส่วนของภูมิภาค จังหวัด/อำเภอ จึงมีหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นตัวกลางถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง เชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที่จังหวัดได้จัดทำภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (น้องๆนิติกร และนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถือเป็นครอบครัวของ คนท้องถิ่น ที่จะมีความเติบโตก้าวหน้าในสายงานไปสู่ผู้บริหารระดับต่างๆ การทำงานขอให้มีความตั้งใจ มุ่งมั่นพัฒนาทั้งตัวเอง และพัฒนาสำนักงานที่ทำงาน ผูกมิตรสัมพันธ์เชื่อมประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนให้อยู่ดี มีสุข ตามสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งขอให้ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน) อธิบดี สถ. กล่าว ครั้งที่ 91/2565 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 285