ข่าวผู้บริหารมท. ร่วมมือภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เน้นบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 


วันนี้ (22 กรกฎาคม 2565) เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร นายประยูร รัตนเสนีย์ (สถ.) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การร่วมดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนทั้ง 39 จังหวัด ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งพัฒนาประเทศไทยให้เป็น (เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม) ครบทั้ง 5 มิติ โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายธัญญา เนติธรรมกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยาน บันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่เห็นพ้องต้องกันในการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของหน่วยงานภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Ecosystem) เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินงานตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 89/2565 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 189