ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมมือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขับเคลื่อนโครงการ (ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน)
 


วันนี้ (20 กรกฎาคม 2565) เวลา 14.00 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย และ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ (ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน) ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี อธิบดี สถ. เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ขับเคลื่อนนโยบายงานด้านการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สำหรับกิจกรรมวันนี้ เราได้ส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็งในเกษตรกร เยาวชน และประชาชนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ (ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่นคั่ง อย่างยั่งยืน) ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน หรือบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ในขั้นตอนการดำเนินงาน ได้ขอความร่วมมือให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในจังหวัด ให้คำแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดการจัดอบรมการจัดทำบัญชีรายบุคคลให้กับเกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป และบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของตนเองได้ สร้างวินัยทางการเงิน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดหนี้สิน มีเงินออม วางแผนประกอบอาชีพ หรือปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมและสามารถพัฒนาต่อยอดต่อไปได้ในอนาคต ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะทำหน้าที่​ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามโครงการ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายชุมชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง การติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว่า (ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น) เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนต่อไป ครั้งที่ 87/2565 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 205