ข่าวผู้บริหารมท. ร่วมมือภาคีเครือข่าย เปิดช่องทางใหม่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
 


วันนี้ (12 กรกฎาคม 2565) ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) การให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนระดับพื้นที่ ในการนี้ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น และนางสาวกวิตา วาจากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมพิธี พิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว เป็นการผนึกกำลังของ 7 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน สะดวก ครบ จบในแอปฯ เดียว โดยรวมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้งานได้อย่างทั่วถึง คลอบคลุม ผ่านช่องทาง (แอปพลิเคชันทางรัฐ) ที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยนำบริการต่างๆ มารวบรวมในแอปพลิเคชัน อาทิ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด การรับและติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ. ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th) ระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) การตรวจสอบเบี้ยยังชีพ การชำระค่าอุปโภคบริโภค การชำระค่าปรับ เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 190