ข่าวผู้บริหารสถ. เสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 


เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รองอธิบดี สถ. กล่าวว่า ผมมีความยินดี ที่ได้มาพบปะพูดคุยกับพวกเรา ซึ่งเป็นบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติงานการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนโยบายที่กำหนด ซึ่งถือว่าการตรวจสอบเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชนในท้องถิ่น ด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนโยบายที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติ มีการเปลี่ยนแปลงหลายฉบับ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ฉะนั้น การจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดี ที่ทุกคนจะได้เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง (ขอขอบคุณกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น วิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมที่ตระหนักถึงการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผมขอให้การอบรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้) รองอธิบดี สถ. กล่าว ครั้งที่ 85/2565 ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 277