ข่าวผู้บริหารสถ.เตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 


วันนี้ (4 กรกฎาคม 2565) เวลา 08.50 น. ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วย นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น อธิบดี สถ. กล่าวว่า ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล ระดับจังหวัดต่อระดับจังหวัด ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานทางการศึกษา วัฒนธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนตัวอย่างความสำเร็จ รูปแบบการพัฒนา อันเป็นทางลัดของการทำงานและเสริมสร้างความเข้มแข็งไปพร้อมกัน รูปแบบของความสัมพันธ์และความร่วมมือมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือทางด้านการศึกษา วัฒนธรรม การให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและความเข้าใจอันดีต่อกัน การทำความร่วมมือระหว่างประเทศส่วนใหญ่จะดำเนินการผ่านการจัดทำความตกลงที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น สนธิสัญญา (Treaty) อนุสัญญา (Convention) ความตกลง (Agreement) พิธีสาร (Protocol) หนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Notes) ข้อตกลง (Arrangement) บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement) และนับถึงวันนี้ เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านต่างๆ ไปแล้วกว่า 139 ฉบับ การทำความตกลงกับต่างประเทศของเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขั้นตอน ระเบียบกฎหมาย และขอบเขตที่ต้องคำนึงถึง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำความตกลงได้เฉพาะความตกลงที่ไม่มีผลผูกพันรัฐบาลหรือก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถปฏิบัติได้ภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบันและได้มีการตั้งงบประมาณไว้เพื่อการนี้แล้ว (ขอขอบคุณวิทยากรจากกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ให้ความรู้ในการอบรมสัมมนา สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชี้แจงแนวทางในการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพัฒนาท้องถิ่น) อธิบดี สถ. กล่าว ครั้งที่ 84/2565 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 187