ข่าวผู้บริหาร



สถ. เตรียมความพร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นสร้างประโยชน์สุขเพื่อพี่น้องประชาชน
 


เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม (หลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อธิบดี สถ. กล่าวว่า ปัจจุบัน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเรา อยู่ภายใต้การขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ต่อเนื่องฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งคาดการณ์ว่าประเทศไทยของเรา ยังคงต้องประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจะได้รับผลกระทบจากพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น การเข้าสู่สังคมสูงวัย สัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นมากกว่าประชากรวัยแรงงานทิศทางการพัฒนาประเทศ จึงต้องสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับความเสริมสร้างความเข็มแข็งภายในให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ท่ามกลาง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน เพื่อให้ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ต้องรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอย่างรอบด้าน ท่ามกลางข้อจำกัดด้านงบประมาณ เราต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการบริหาร คน เงิน ระบบการทำงาน ภายใต้ทักษะการคิด การทำงานเชิงกลยุทธ์ ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การดำเนินงานของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเพิ่มพูนทักษะให้ทุกท่าน เป็นผู้นำการพัฒนาเมือง พัฒนาท้องถิ่นแห่งอนาคต ที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะสูง มีความเป็นเลิศ และมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนนำการพัฒนาท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองแห่งอนาคต พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ได้ทันต่อสถานการณ์) อธิบดี สถ. กล่าว ครั้งที่ 83/2565 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 109