ข่าวผู้บริหารสถ. ขับเคลื่อนโครงการต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 


เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 5501 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี นายวิสุทธิ์ ประกอบ ความดี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดี สถ. กล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำ น้ำกิน น้ำใช้ น้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม มีหน่วยงานมากกว่า 53 หน่วยงาน ที่มุ่งจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ลงสู่พื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะผู้ปกครองท้องที่ การจัดทำโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เป็นการพัฒนาแนวทางการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนแผนงาน โครงการ กิจกรรมของหน่วยงานที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนดำเนินการ ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ปรับใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำได้ตามความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอทุกฤดูกาล การขับเคลื่อนโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ยังเป็นวิธีการติดตามประเมินผลการจัดการน้ำในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางตรวจประเมินทั้งระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล รวม 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร ด้านการจัดการน้ำเสีย ด้านจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง ด้านการบูรณาการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม และด้านสุดท้ายซึ่งเป็นเป้าหมายของการดำเนินโครงการ คือ การเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำที่มีความหลากหลายใ้ห้เป็นระบบ จังหวัดละ 1 แห่ง (ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ที่ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการส่งเสริมและเสริมศักยภาพการทำงานบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ให้เข้มแข็ง สร้างประโยชน์และความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง) อธิบดี สถ. กล่าว ครั้งที่ 82/2565 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 68