ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมมือภาคีเครือข่าย รณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ (กินเค็มพอดี ต้องมีไอโอดีน)
 


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ กรมอนามัย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ (กินเค็มพอดี ต้องมีไอโอดีน) และประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมเชฟแห่งประเทศไทย สมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู้ด และสมาคมการค้าธุรกิจ ในการนี้ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธี วันที่ 25 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้ดำเนินการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ และเกิดความตระหนัก เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสม ภายใต้แนวคิด (กินเค็มพอดี ต้องมีไอโอดีน) ด้วยการรณรงค์การใช้เกลือ และผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีนอย่างเพียงพอ บริโภคโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน เทียบเท่ากับเกลือที่ใช้ปรุงอาหารไม่เกิน 1 ช้อนชา หรือน้ำปลาไม่เกิน 4 ช้อนชาต่อวัน ซึ่งจากผลสำรวจปี 2564 พบว่า คนไทยบริโภคโซเดียมสูงถึง 3,636 มิลลิกรัมต่อวัน สูงกว่าค่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำเกือบ 2 เท่า อีกทั้งยังมีพฤติกรรมการเติมเกลือ น้ำปลา หรือซอสปรุงรสในอาหาร หรือใส่ลงบนอาหารโดยตรงเพื่อเพิ่มรสชาติ ทำให้คนไทยเสี่ยงได้รับปริมาณโซเดียมเกินกว่าความต้องการในแต่ละวัน รองอธิบดี สถ. กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความยินดีที่จะส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินงานควบคุม และป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการป้องกัน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคสังคม และมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพดี ลดการกินเค็ม อีกทั้ง ยังมีการบริโภคไอโอดีนอย่างเพียงพอ เพื่ออันนำไปสู่การขจัดโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป ครั้งที่ 80/2565 ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565

จำนวนผู้เข้าชม 106