ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. ขอความร่วมมือท้องถิ่นขับเคลื่อนโครงการจังหวัดสะอาด รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในทุกพื้นที่
 


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2565 พร้อมด้วย นายทวี เสริมภักดีกุล และนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ อธิบดี สถ. และรองอธิบดี สถ. ได้เน้นย้ำถึงภารกิจที่สำคัญของ สถ. เพื่อบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ดังนี้ 1) การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยให้จังหวัดขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกอบกับการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกมีมติเห็นชอบการขึ้นทะเบียนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีระยะเวลารองรับคาร์บอนเครดิตตั้งแต่วันที่ 1 กากฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2569 และการดำเนินการต้องจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สำรวจและตรวจสอบข้อมูลถังขยะเปียกในระดับครัวเรือน โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการซักซ้อมการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศอีกครั้งหนึ่ง 2) การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด ซึ่งขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูฝน ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้อากาศเย็นลง และสถานศึกษาได้เปิดภาคเรียนที่ 1 โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site จึงมีเด็กเข้ามาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อที่สำคัญ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด เฝ้าระวังป้องกันโรคล่วงหน้า โดยคัดกรองอาการป่วย และให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก หมั่นสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการควรรีบพาไปพบแพทย์และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ 3) การสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางการบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง การบูรณาการลงทะเบียนทรัพย์สินเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฐานข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินในความรับผิดชอบของกรมที่ดินและฐานข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ (LTAX ONLINE) ที่พัฒนาขึ้น โดยขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลแผนที่แนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ผ่านระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) เพื่อเป็นฐานเชื่อมโยงระบบข้อมูล 4) แนวทางการกำจัดน้ำเสียในอาคารและการติดตั้งบ่อตักไขมันในอาคาร ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนโดยพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารให้ติดตั้งบ่อตักไขมันตามตัวอย่างร่างเทศบัญญัติเทศบาล/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 79/2565 ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565

จำนวนผู้เข้าชม 107