ข่าวผู้บริหารสถ. หนุนเสริมองค์ความรู้ผู้บริหารท้องถิ่น สร้างผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นมืออาชีพ
 


เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอบรม ชั้น 2 อาคาร 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 4) อธิบดี สถ. กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงาน บริหารคน บริหารงบประมาณ เพื่อการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายได้อย่างเข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการหนุนเสริม ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กรอบของอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย เพื่อสามารถนำไปเป็นหลักการบริหารงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ตรงจุด ปัจจุบัน ภาระงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบขยายบทบาทไปอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่ ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองหลักในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างเหมาะสม (ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้ความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างทักษะ สมรรถนะ ให้แก่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้นำท้องถิ่นในระดับพื้นที่ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน) อธิบดี สถ. กล่าว ครั้งที่ 77/2565 ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565

จำนวนผู้เข้าชม 146