ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. พบปะผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์
 


เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบปะและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับ อธิบดี สถ. ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ โดยขอให้จังหวัดกำกับ ติดตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจและรวบรวมปัญหาความเดือดร้อน ประชุมหารือในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา 2. การขับเคลื่อนโครงการจังหวัดสะอาด โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์การจัดการคัดแยกขยะ การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับขยะแยกประเภทในที่สาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้ ขอให้บันทึกข้อมูลปริมาณขยะในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบถ้วน ถูกต้อง จากนั้น อธิบดี สถ. ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งพบปะและให้กำลังใจ ข้าราชการ บุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 76/2565 ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565

จำนวนผู้เข้าชม 163