ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมมือ JICA แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านประชากรสังคมผู้สูงอายุ
 


เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม กบท. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนทีมวิจัยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ประกอบด้วย Dr. HIRABAYASHI Atsutoshi Ms. GOTO Ayumi และ Mr. HANAZAWA Takafumi โอกาสนี้ นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น นางลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น นางสาวเบญจวรรณ ไวยวุฒินันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต และนายธราธิป แย้มมณฑา ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ โดยทั้งสองหน่วยงานได้หารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการลดลงของประชากรและสังคมผู้สูงอายุในเมืองท้องถิ่นและการฟื้นฟูให้เมืองมีชีวิตชีวาของประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปี 2566 รวมทั้งขอรับการสนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการฟื้นฟูท้องถิ่นและตัวอย่างที่ดีในการใช้ความคิดริเริ่มด้านวัฒนธรรมเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการลดลงของประชากรและการทำให้ชุมชนมีชีวิตชีวา ครั้งที่ 75/2565 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565

จำนวนผู้เข้าชม 131