ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 


นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดป้าย (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายเขมก์ หงษ์เจ็ด ปลัดอาวุโสอำเภอปางมะผ้า นายสุริยัน ปัญญา นายกอบต.สบป่อง นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักสกุล นายกอบต.ถ้ำลอด นายพรมชัย คำเขียว นายกอบต. ปางมะผ้า และนายสุทัศน์ ส่าน้อย นายกอบต.นาปู่ป้อมร่วมเป็นเกียรติ สำหรับศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นศูนย์ช่วยเหลือที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เป็นศูนย์ข้อมูลที่รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน และประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ที่ผ่านมา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้มีการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มาก่อนหน้านี้ และมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ลงวันที่ 14 ก.พ. 2565 และได้ดำเนินการจัดพิธีเปิดป้ายศูนย์ช่วยเหลืออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ 8 หมู่บ้าน 8 หย่อมบ้านบริวาร ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสบป่อง หมู่ที่ 2 บ้านน้ำริน หมู่ที่ 3 บ้านไร่ บ้านบริวาร คือ บ้านน้ำบ่อสะเป่ บ้านท่าไคร้ และบ้านสามหลัง หมู่ที่ 4 บ้านหนองผาจ้ำ หมู่ที่ 5 บ้านแม่อุมอง บ้านบริวารคือ บ้านลุกป่าก๊อ และบ้านหนองขาว หมู่ที่ 6 บ้านกึ๊ดสามสิบ บ้านบริวารคือ บ้านนาอ่อน หมู่ที่ 7 บ้านหนองตอง หมู่ที่ 8 บ้านแม่หมูลีซอ บ้านบริวารคือ บ้านดงมะไฟ และบ้านกลาง ครั้งที่ 74/2565 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565

จำนวนผู้เข้าชม 92