ข่าวผู้บริหารมท. ร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขับเคลื่อนภารกิจสร้างพลเมืองคุณภาพ
 


วันนี้ (16 มิถุนายน 2565) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ การเลือกตั้ง ได้ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลไกของทั้งสองหน่วยงานคือ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) และเครือข่ายภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทย อันประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ กรมการพัฒนาชุมชน เครือข่ายกรรมการหมู่บ้าน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนภารกิจในระดับพื้นที่ชุมชน โดยได้หารือระดับนโยบายเพื่อผลักดันการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นวาระแห่งชาติ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในนามกระทรวงมหาดไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้เกียรติกระทรวงมหาดไทยในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบาย เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นเครือข่ายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อันประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ กรมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจในระดับพื้นที่ชุมชนให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยังส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดได้รับโอกาสเป็นวิทยากรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยได้รับการฝึกอบรมและร่วมขับเคลื่อนภารกิจการสร้างพลเมืองคุณภาพอีกด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ จะเป็นการเน้นย้ำความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการสร้างเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันจะทำให้พลเมืองไทยมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ เพื่อนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ การบูรณาการความร่วมมือดังกล่าว ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการสนับสนุนในเชิงนโยบายร่วมกันในการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณากำหนด (การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) ให้กับเครือข่ายภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทย เป็นวาระแห่งชาติ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมเป็นกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) เพื่อเป็นแกนนำขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนอีกด้วย ครั้งที่ 73/2565 ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565

จำนวนผู้เข้าชม 137