ข่าวผู้บริหารสถ. เตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล รองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้นายทวี เสริมภักดีกุล เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รองอธิบดี สถ. กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะที่มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษา แนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการภารกิจตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ทั้งด้านการวางแผน การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน สำหรับการส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง การสัมมนาครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่เทศบาลตำบลซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ประสานบูรณาการในการวางแผนปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาที่ได้กำหนด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณบังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ รวมทั้งเทศบาลตำบลที่ให้ความสำคัญ สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณเข้ารับการอบรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณสนองตอบการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน) รองอธิบดี สถ. กล่าว ครั้งที่ 72/2565 ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565

จำนวนผู้เข้าชม 189