ข่าวผู้บริหารสถ. เตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาระบบความก้าวหน้าในวิชาชีพสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
 


วันนี้ (27 พฤษภาคม 2565) เวลา 10.00 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศน์ ครู และผู้รับผิดชอบงานบุคคลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองอธิบดี สถ. กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้ต้องการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาระบบความก้าวหน้าในวิชาชีพครูจากผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริงมากกว่าการประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการสัมมนาทุกท่าน จะได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการ รูปแบบ และสาระสำคัญของการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สายงานการสอน เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นที่เปลี่ยนแปลงใหม่นี้ ครั้งที่ 65/2565 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 100