ข่าวผู้บริหารสถ.เตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษา เสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
 


วันนี้ (27 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศโครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learning ด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อ นวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI จากประเทศอังกฤษ) สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ปฐมวัย/การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา 1-3 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภูมิภาคที่ 1 ภาคกลาง พร้อมด้วย นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น อธิบดี สถ. กล่าวว่า ในโลกยุคปัจจุบัน ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสาร การส่งเสริมให้เด็กเล็กและนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะทำให้เด็กและเยาวชนสามารถเพิ่มทักษะวิชาการ ค้นคว้า เรียนรู้จากแหล่งการศึกษาได้ทั้งในหนังสือเรียนและสังคมโลกโซเชียล อีกทั้ง เป็นทักษะรองรับการเป็นพลเมืองของโลกที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร การส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ สามารถพัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนให้มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัย รวมถึงทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เป็นภารกิจด้านการจัดการศึกษาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอให้ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำความรู้ที่ได้รับจากการปฐมนิเทศไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในการจัดการศึกษา) อธิบดี สถ. กล่าว ครั้งที่ 64/2565 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 62