ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. ขอความร่วมมือท้องถิ่นขับเคลื่อนโครงการจังหวัดสะอาด รณรงค์การคัดแยกขยะ-การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในทุกพื้นที่
 


วันนี้ (27 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 พร้อมด้วย นายทวี เสริมภักดีกุล และนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ อธิบดี สถ. และรองอธิบดี สถ. ได้เน้นย้ำถึงภารกิจที่สำคัญของ สถ. เพื่อบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ดังนี้ 1) ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 315) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 139 ตอนพิเศษ 86 ง วันที่ 18 เมษายน 2565 จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งประสานส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดให้ทราบโดยทั่วกัน และขอความร่วมมือให้ใช้เครื่องหมายราชการตามแบบแผนของทางราชการอย่างเหมาะสมไม่ให้เกิดความเสียหาย 2) การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมเข้ารับการคัดเลือก พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการคัดเลือกและเกณฑ์การให้คะแนนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ 3) ขอความร่วมมือดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบขนส่งสาธารณะทางบกในความรับผิดชอบจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม 4) การขับเคลื่อนโครงการจังหวัดสะอาด โดยขอให้ทุกจังหวัดรณรงค์การคัดแยกขยะ การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการและขยายผลต่อไป รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติครบทุกแห่ง รวมไปถึงการจัดให้มีภาชนะรองรับขยะแยกประเภทในที่สาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้ ขอให้บันทึกข้อมูลปริมาณขยะในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบถ้วน ถูกต้อง 5) การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มรอยต่อระหว่างช่วงชั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มรอยต่อช่วงชั้นที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา โดยขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำรวจข้อมูลนักศึกษาและนักเรียนกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อเพื่อพิจารณาให้ทุนการศึกษาตามความจำเป็นเหมาะสมพร้อมทั้งให้จังหวัดรวบรวมแบบรายงานผลการดำเนินการส่งให้ทางกรมได้รับทราบข้อมูลต่อไป 6) การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดดำเนินการตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด รวมทั้งขอให้สถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก โดยให้หมั่นล้างมือบ่อยๆ และการเฝ้าระวัง ตรวจสอบเด็กก่อนเข้าห้องเรียน 7) การขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ประสานงาน บูรณาการ และสั่งการฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เสริมบทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านในการวางระบบเฝ้าระวัง ดูแล ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 63/2565 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 69