ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. ให้การต้อนรับข้าราชการสังกัด Ministry of Home Affairs สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 


วันนี้ (26 พฤษภาคม 2565) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับคณะข้าราชการสังกัด Ministry of Home Affairs สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมขอรับทราบนโยบายการบริหารการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น และนางสาวภาวิดา ทรงไชยธราเวช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ร่วมให้การต้อนรับ อธิบดี สถ. กล่าวว่า ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การบริหารราชการส่วนกลาง จัดระบบบริหารราชการเป็นกระทรวงและกรม การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีจังหวัดและอำเภอเป็นหน่วยบริหารงานปกครอง และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และการบริหารรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รวม 7,850 แห่ง โดยกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน กำกับ ดูแล จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำบริการสาธารณะพื้นฐานให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภายใต้วิสัยทัศน์ "ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ประเทศไทยมีการจัดการศึกษาใน 2 ระดับ คือระดับชาติ มีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และระดับพื้นที่เป็นความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ภายใต้ "การพัฒนาท้องถิ่นพอเพียงอย่างยั่งยืน 10 ภารกิจ เพื่อ 10 กลุ่มเป้าหมาย" จากนั้น ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ได้บรรยายสรุปในหัวข้อ "การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" แก่คณะข้าราชการสังกัด Ministry of Home Affairs สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

จำนวนผู้เข้าชม 70