ข่าวผู้บริหารสถ. เตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล รองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 


วันนี้ (11 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รองอธิบดี สถ. กล่าวว่า การส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจาก รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง รัฐจัดเก็บให้ รัฐแบ่งให้ และงบเงินอุดหนุน ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน โดยผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน และแผนพัฒนาทัองถิ่น จัดทำเป็นเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน การสัมมนาในครั้งนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาล ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีหน้าที่ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ประสานการบูรณาการในการวางแผนปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาที่ได้กำหนด เพื่อให้มีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อสำนักงบประมาณกำหนดให้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังคงกำหนดให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลยื่นคำขอตั้งงบประมาณเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ รวมทั้งเทศบาลตำบลที่ให้ความสำคัญ สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณเข้ารับการอบรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณสนองตอบการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน) รองอธิบดี สถ. กล่าว ครั้งที่ 45/2565 ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 159