ข่าวผู้บริหารรองอธิบดี สถ. ร่วมสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองการปกครอง
 


วันนี้ (6 พฤษภาคม 2565) ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองการปกครอง ในการเข้าชื่อกันเพื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... โครงการสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายโดยสามารถนำข้อมูลผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวมาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมายเพื่อนำมาสู่การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาร่างกฎหมายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป เเละเพื่อให้คณะกรรมาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความต้องการและเจตนารมณ์ของประชาชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองการปกครอง ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำข้อมูลผลการรับฟังความคิดเห็นไปสู่การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาร่างกฎหมายในเรื่องดังกล่าวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

จำนวนผู้เข้าชม 105