ข่าวผู้บริหารสถ. ขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 


สถ. ขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 221