ข่าวผู้บริหารสถ. ขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 


วันนี้ (5 พฤษภาคม 2565) เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมสีดา แอคทิวิตี้ รีสอร์ท เขาใหญ่ - นครนายก จังหวัดนครนายก นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 137 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบดี สถ. กล่าวว่า การวางแผน เป็นงานอันดับแรกของกระบวนการบริหารจัดการ เป็นหน้าที่ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ที่จะต้องระดมความคิด พิจารณากำหนดเป้าหมายทิศทางการทำงานร่วมกันในอนาคต วางแผนใช้ทรัพยากรรายได้ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่น ในอนาคตรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย มุ่งหวังที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยขับเคลื่อน ฟื้นฟู ช่วยเหลือประชาชน จากปัญหาความเดือดร้อนในทุกๆด้าน ผ่านศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน ต้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด ให้ความสำคัญกับความต้องการของประชาชนที่รวบรวมเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน "กระบวนการจัดทำแผนที่ดีมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ เป็นข้อมูลที่มาจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชน โดยการจัดทำประชาคม มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา มีเป้าหมายและเเผนงาน โครงการ กิจกรรมดำเนินการ ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติ ภัยจากมนุษย์ อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและศักยภาพของท้องถิ่น มีการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โครงการ กิจกรรม ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปถ่ายทอด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุล และยั่งยืน" อธิบดี สถ. กล่าว

จำนวนผู้เข้าชม 97