ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. ร่วมพิธีพระราชทาน (พระพลังแผ่นดิน) เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 


เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นท์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีพระราชทานพระพลังแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการนี้ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมในพิธี ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังจัดพิธีพระราชทาน (พระพลังแผ่นดิน) ให้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ณ อาคารบัญชาการ หน่วยราชการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อเชิญไปจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้เข้ารับพระราชทานพระพลังแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมจำนวน 1,172 องค์ เพื่อเชิญไปจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนดต่อไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด (20 ปีกรมฯ 10 ภารกิจ) โดยนำเสนอโครงการหลักๆ ที่น่าสนใจและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน เช่น การส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับผิดชอบในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น การส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงมหาดไทยในฐานะเจ้าภาพหลักการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาโดยเน้นการจัดการครบวงจรทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้การแก้ปัญหาขยะของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 40/2565 ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 180