ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. ขอความร่วมมือ อปท. บูรณาการร่วมกับจังหวัดบรรเทาค่าครองชีพครัวเรือน พร้อมร่วมยินดีกับ (ท้องถิ่นอำเภอดีเด่น) ประจำปี 2564
 


วันนี้ ( 21 มกราคม 2565) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2565 พร้อมด้วย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เน้นย้ำถึงภารกิจที่สำคัญของ สถ. เพื่อบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ดังนี้ 1) แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายหลังเทศกาลปีใหม่ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานท้องถิ่นดูแลเรื่องการจัดเก็บและทำลายขยะติดเชื้อให้ถูกวิธีไม่ให้กลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดในชุมชน และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของกรมอนามัย 2) การดำเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ สืบเนื่องจากการปรับราคาสินค้าอุปโภค บริโภค รัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน และปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพครัวเรือน ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการร่วมกับจังหวัดในการดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพครัวเรือน ได้แก่ การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น การปลูกพืชผัก สวนครัว ปลูกพืชสมุนไพร เลี้ยงไก่ เป็นต้น การส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ อาทิ โคก หนอง นา โมเดล ในการนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน 3) การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้จังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 4) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอให้จังหวัดส่งเสริม สนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และการให้บริการสาธารณะทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และกำกับดูแล ชี้แจง ให้คำแนะนำในด้านกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด โอกาสนี้ อธิบดี สถ. ได้ร่วมแสดงความยินดีกับจังหวัด และท้องถิ่นอำเภอทั่วประเทศที่คว้ารางวัลท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ ผลงานประเภทจังหวัด (1 จังหวัด 1 พัฒนา) จำนวน 54 ผลงาน ประกอบด้วย ระดับดีเด่น จำนวน 37 ผลงาน ระดับมาตรฐาน จำนวน 13 ผลงาน และผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 4 ผลงาน และผลงานประเภทบุคคล (ท้องถิ่นอำเภอดีเด่น) จำนวน 58 ผลงาน ประกอบด้วย ระดับดีเด่น จำนวน 38 ผลงาน ระดับมาตรฐาน จำนวน 16 ผลงาน และผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 4 ผลงาน ทั้งนี้ จะมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ต่อไป (ขอเน้นย้ำแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของ สถ.คือ (10 ภารกิจ เพื่อ 10 กลุ่มเป้าหมาย) หรือ 10Es ประกอบด้วย 1) Economy ส่งเสริมเศรษฐกิจ 2) Education ส่งเสริมการศึกษา 3) Equality เสริมสร้างความเท่าเทียม 4) Election เตรียมพร้อมการเลือกตั้ง 5) Environment ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 6) Effective Healthcare ส่งเสริมสาธารณสุข 7) Emergency Management ส่งเสริมการบริหารจัดการสาธารณภัย 8)Evaluation การประเมิน ติดตามผล การใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการติดตามการดำเนินการ 9) Essential Infrastructure การฟื้นฟูซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน และ 10) e-Service การบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็กเล็ก นักเรียนนักศึกษา สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย ผู้ต้องการหางานทำ ผู้มีงานทำ ผู้ประสบภัยและผู้เดือดร้อน และผู้สูงอายุ) อธิบดี สถ.กล่าว ครั้งที่ 3/2565 ณ วันที่ 21 มกราคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 361