ข่าวผู้บริหารสถ. เปิดตัวแพลตฟอร์ม (Local Service) ขับเคลื่อนบริการภาครัฐ ยกระดับบริการประชาชน มุ่งพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 


วันนี้ (19 มกราคม 2565) เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานการอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2565 โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมในพิธี อธิบดี สถ. กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงการจัดบริการสาธารณะเพื่อบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ในยุค New Normal ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการทำงานและการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาช่องทางการให้บริการเป็นแบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการได้อย่างทันท่วงที ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ำ ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สถ. ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มในการให้บริการประชาชน (Local Service) ในระบบการอนุญาต การชำระค่าธรรมเนียม และการชำระภาษี ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ สถ. พัฒนาท้องถิ่นพอเพียงอย่างยั่งยืน 10 ภารกิจ เพื่อ 10 กลุ่มเป้าหมาย ในด้านการบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) แพลตฟอร์ม (Local Service) จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่าย สามารถเข้าถึงการให้บริการของรัฐในยุค New Normal ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เท่าเทียม และทั่วถึง เป็นการลดขั้นตอนการติดต่อที่ไม่จำเป็น ทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของรัฐให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าระบบดังกล่าวจะสามารถให้บริการได้ภายในเดือนมีนาคม 2565 และ สถ. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น จะได้พัฒนากระบวนงานให้บริการประชาชน อื่น ๆ ในลำดับต่อไป อธิบดี สถ.กล่าว จากนั้น ได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ (เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาการให้บริการประชาชน) มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) นายสิทธิโชค ชัยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน กรมการปกครอง นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และ นายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2565 ณ วันที่ 19 มกราคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 306