ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมมือ อปท. ขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (ก้าวสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ประเทศไทยรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า)
 


วันนี้ (11 มกราคม 2565) เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุม กปต. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งมอบนโยบายในหัวข้อ (ก้าวสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ประเทศไทยรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า) ผ่านระบบออนไลน์ รองอธิบดี สถ. กล่าวว่า ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ เป็นผู้สนับสนุน อำนวยความสะดวก ร่วมคิด ร่วมทำนั้น เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก และองค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ได้ครอบคลุมพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขยายไปสู่อำเภอ และจังหวัดได้ตามเป้าหมาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเพียง 4 ราย ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำแผนงาน/โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง ซึ่งมีข้อมูลประชากรสุนัขและแมว อย่างถูกต้องครบถ้วน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมประชากรสุนัขและแมว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว จำนวนทั้งสิ้น 9,572,059 ตัว พร้อมทั้งมีการจัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ จำนวน 6,291 แห่ง และจะได้เร่งรัดดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ ให้ครบทุกแห่ง นอกจากนี้ ภายใต้นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอีกช่องทางหนึ่ง (ขอให้ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องถิ่นต่าง ๆ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนในพื้นที่และขยายผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับหน่วยงานและกลไก ประชารัฐในพื้นที่อย่างเข้มข้น เพื่อสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้ โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย) รองอธิบดี สถ. กล่าว ครั้งที่ 1/2565 ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 74