ข่าวผู้บริหารปลัดมหาดไทยมอบนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เน้นย้ำ บูรณาการขับเคลื่อนงาน Change for Good เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
 


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถ.นครราชสีมา กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายบรรจบ จันทรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมตรวจเยี่ยม โอกาสนี้ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายขจร ศรีชวโนทัย นายสันติธร ยิ้มละมัย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารส่วนกลาง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั่วประเทศ ร่วมประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 496