ข่าวผู้บริหารนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมทบทวนร่าง TOR โครงการผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นด้านการเพิ่มขีดความสามารถของแผนพัฒนาท้องถิ่นและการสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
 


วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3201 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมทบทวนร่าง TOR โครงการผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นด้านการเพิ่มขีดความสามารถของแผนพัฒนาท้องถิ่นและการสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม 100