ข่าวผู้บริหารนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุมหารือกับนางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ถึงแนวทางการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุน อปท. ด้านการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ
 


วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2564) เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุมหารือกับนางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ถึงแนวทางการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุน อปท. ด้านการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ การประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อพิจารณาการสนับสนุนการจัดการน้ำเสียชุมชนและการดูแลรักษาแหล่งน้ำ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุม การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรและการสร้างภาคีเครือข่ายในการควบคุมมลพิษ และการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม การเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลการใช้ประโยชน์ในการจัดการมลพิษ และการเสริมสร้างศักยภาพของ อปท. ในการกำกับดูแลสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่ไม่เช่าขายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

จำนวนผู้เข้าชม 83