ข่าวผู้บริหารสถ. ขับเคลื่อน MOU ส่งเสริมและพัฒนา อปท. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน
 


วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2564) เวลา 08.45 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มอบหมายให้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ร่วมสนับสนุนข้อมูลการประชุม การประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อพิจารณาการบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน เป้าหมายการพัฒนายุทธศาสตร์ ของคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน และการแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

จำนวนผู้เข้าชม 70