ข่าวผู้บริหารรองอธิบดี สถ. ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมของ อบจ. เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 


เมื่อวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2564 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะคณะทำงานเพื่อตรวจประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมกับคณะทำงานฯ ดำเนินการตรวจประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ อบจ. ภูเก็ต อบจ. กระบี่ อบจ.ชุมพร อบจ.สุราษฎร์ธานี อบจ.พัทลุง อบจ.นครศรีธรรมราช อบจ.ปัตตานี อบจ.สตูล และ อบจ.สงขลา โดยมีผู้บริหารและบุคลากร ทั้งในส่วนของท้องถิ่นและสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูลในการประเมิน สำหรับตัวชี้วัดความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการรองรับภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล สามารถจัดหมวดหมู่ได้ ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านโครงสร้างองค์กร (๒) ด้านบุคลากร(๓) ด้านการเงินและการจัดสรรทรัพยากร และ (๔) ด้านแผนพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือที่รู้จักในชื่อ รพ.สต. เป็นสถานพยาบาลประจำตำบล ที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่รักษาพยาบาล ดูแลงานควบคุมโรค งานส่งเสริมสุขภาพ เกี่ยวพันกับประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่เกิดจนตาย การถ่ายโอน รพ.สต. ไปให้ อบจ. เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหา กรณีขาดศักยภาพทางการเงินและการจัดการ เพราะ อบจ. เป็นหน่วยรับงบประมาณสนับสนุนตรงจากสำนักงบประมาณ ซึ่งจะสามารถแก้ไขความขาดแคลนด้านบุคลากร ด้านงบประมาณบริหาร ทำให้ รพ.สต.ถ่ายโอนมีศักยภาพด้านบุคลากร เกิดประสิทธิภาพของงาน เพื่อบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่

จำนวนผู้เข้าชม 63