ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคัดเลือกนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
 


วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2564) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคัดเลือกนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)

จำนวนผู้เข้าชม 84