ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมมือ ม.เกษตรศาสตร์ ลงนาม MOU ยกระดับการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
 


วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2664) เวลา 13.00 น. ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือในการศึกษา วิจัย จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในด้านการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประมง การจัดสวนสาธารณะ และการปศุสัตว์ และความร่วมมือด้านการจัดโครงการฝึกอบรม การสัมมนา หรือกิจกรรมพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะด้านต่างๆ ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งต่างๆ รวมถึงข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดี สถ. เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีบทบาท ภารกิจและหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งในการบริหารงาน และการจัดบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ การพัฒนาและฝึกอบรมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้มีองค์ความรู้ ทักษะและสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่านิยม (มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ก้าวทันยุคดิจิทัล) โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง สามารถเป็นหน่วยงานเชื่อมโยง บูรณาการ และเป็นฐานการขับเคลื่อนภารกิจการกระจายอำนาจของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบาย ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกรมที่สำคัญ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยกระดับและพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรของกรมให้ก้าวทันตามยุคสมัยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลไป (กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแสดงเจตนารมณ์ร่วมมือทางวิชาการโดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเป็นการต่อยอดสายสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้ง 2 หน่วยงาน ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการยกระดับการพัฒนาบุคลากร ทั้งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจะส่งผลไปถึงพี่น้องประชาชนต่อไปในอนาคต) อธิบดี สถ. กล่าว ครั้งที่ 75/2564 ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

จำนวนผู้เข้าชม 41