ข่าวผู้บริหาร



นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในงาน "แถลงผลงานการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส"
 


วันนี้ (27 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม กบท. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในงาน "แถลงผลงานการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส" โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการแถลงข่าว ผ่านระบบออนไลน์ การดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน อาทิ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมอนามัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส่งผลให้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสประสบความสำเร็จ คุณภาพชีวิตของเด็กดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

จำนวนผู้เข้าชม 66