ข่าวผู้บริหารนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินการตามประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบออนไลน์
 


วันนี้ (26 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม กบท. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินการตามประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบออนไลน์ การประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อพิจารณาการรวบรวมข้อมูลจิตอาสาหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน การกำหนดมาตรการ แนวทางในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นหมู่บ้านสีขาว และการเตรียมมาตรการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และการส่งเสริมบทบาทของจิตอาสาภาคประชาชนในระดับพื้นที่

จำนวนผู้เข้าชม 67