ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมมือ ปภ. ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งหวังลดและแก้ปัญหาด้านสาธารณภัยในอนาคตอย่างยั่งยืน
 


นนี้ (20 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาด้านการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดี สถ. เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มีทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่ถูกต้อง (อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่า แผ่นดินไหว สึนามิ ดินโคลนถล่ม ภัยหนาว ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และอุบัติเหตุทางถนน) เป็นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้รอบตัว ให้นักเรียนดูแลช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และทรัพย์สินให้ปลอดภัยในอนาคตอย่างเป็นระบบและยั่งยืนและโรงเรียนสามารถนำวิชาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษาได้ "กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน สถานศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งจะร่วมมือกันลดและแก้ปัญหาด้านสาธารณภัยในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป" อธิบดี สถ. กล่าว

จำนวนผู้เข้าชม 96