ข่าวผู้บริหาร'รองอธิบดี สถ.' เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด แห่งใหม่
 


วันนี้ (11 ตุลาคม 2564) เวลา 07.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด และประกอบพิธีตั้งศาลพระพรหม โดยสำนักงานแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร สำหรับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2516 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก ออมทรัพย์ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบแบบแผนได้ผลตามเป้าหมาย ในระดับที่น่าพึงพอใจ ผลกำไรที่ได้จะถูกจัดสรรไปตามข้อบังคับและกฎหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาดว่าจะสามารถจัดสรรเป็นทุนสำรอง ซึ่งถือเป็นกำไรที่สะสมไว้กับสหกรณ์ฯ ส่วนที่เหลือจะได้จัดสรรกลับคืนไปยังสมาชิก โดยสหกรณ์ฯ จะสามารถ ให้ผลตอบแทนด้วยเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน นอกจากนี้ยังสามารถให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่สมาชิกในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ช่วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี 2) ช่วยสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย 3) ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ซึ่งปัจจุบันวงเงินสูงสุดที่ให้การสงเคราะห์ เป็นเงิน 100,000 บาท 4) ให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ ครั้งที่ 62/2564 ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

จำนวนผู้เข้าชม 118